لغات مشابه
aggressive : دراز دست , پرپشتکار , تعرضي , پرخاشگر , پرتکاپو , تجاوز کارانه , تجاوزي , درازدست

aggressively : تجاوزکارانه

aggressiveness : تجاوزکارى

aggressiveness (aggressivity) : روانشناسى : پرخاشگرى

aggressor : متجاوز , تجاوزکار , مهاجم

aggrieve : ازردن ،جور و جفا کردن ،غمگين کردن

aggrieved : محزون ،محنت رسيده ،مغموم ،ازرده

aggroup : طبقه بندى کردن ،دسته کردن

Aghajari : آغاجري

Aghanur : آقانور

aghast : وحشت زده

Aghazadeh : آقازاده

Aghdas : اقدس

Aghigh : عقيق

Aghil : عقيل

Aghsa : اقصي

agile : سريعالانتقال

agilely : بچابکى ،بزرنگى ،جلد

agileness : چابکى ،زرنگى

agility : سبکبالي

aging : کهنهشدنشراب , سالخوردگي

aginst : به نتیجه

agiotage : سفته بازي

agist : بچراگرفتن ،ماليات بستن بر چراندن

agitate : بر آشفتن , سرآسيمه کردن , آشفته کردن , مشوش کردن

agitated : آشفته , متلاطم , مشوش

agitated depression : روانشناسى : افسردگى تهييجى

agitated melancholia : روانشناسى : ماليخولياى تهييجى

agitation : خلجان , آشفتگي , تلاطم

agitation of water surface : عمران : ايجاد تلاطم در سطح اب

agitato : باهيجان ،مضطربانه ،باجوش وخروش

agitator : آشوبگر

agitator car : عمران : ماشين گردان مخصوص حمل بتن

agitator shaft : معمارى : ميله بهمزن

agitolalia : روانشناسى : شتابان گويى

agl : الکترونيک : رادار هواپيما

agleam : تابان

aglet : کويچ

agley : غلط،نازيبا،زشت

aglitter : متلالا , درتابش

aglow : درحال اشتعال ،در حالت هيجان ،تابان ،مشتعل و فروزان

agm 12 (bullpup) : علوم نظامى : نوعى بمب خوشه اى

agm 28 (houndog) : علوم نظامى : هواپيماى هوندداگ

agmatology : (طب )علم شکسته بندى

agminate : انبوه ،جمع شده

agnail : (طب )ميخچه ء پا يا انگشت پا

agnate : خويشاوندى پدرى ،پدرى

agnates : قانون ـ فقه : اقارب پدرى

agnation : وابستگى پدرى

agnize : برسميت شناختن ،اقرار کردن

agnomen : کنيه ،لقب-s( ،)pl.agnomina

agnominal : لقبى ،کنيه اى

agnosticism : روانشناسى : ايين لاادرى

agnus : بره

agnus castus : دل اشوب ،(تخم ) پنج انگشت ،فلفل برى

ago : قبل , پيش

agog : نگران ،مشتاق ،بيقرار،در جنبش ،در حرکت

agoines : مسابقه هاى سه گانه يونانيان باستان ورزش وموسيقى وغشه يادو

agoing : رونده ،در حرکت

agonal : التهابى ،دردى

agone : :)adj.& adv.( )=ago(پيش ،قبل ،گذشته

agonic : (م.ل ).بى گوشه ،بى انحراف

agonise : عذاب دادن ،معذب ساختن ،متاثر کردن ،بخود پيچيدن ،معذب شدن ،زحمت کشيدن ،درد کشيدن

agonism : مسابقه ،کوشش

agonist : دچار اضطراب

agonist muscle : ورزش : عضله موافق

agonistic : مستعد جنگ , مشار , کوشش آميز

agonistical : وابسته به مسابقه هاى باستانى يونان ،تقلا اميز،جدلى

agonistically : باکوشش وتقلا،بطورغيرطبيعى

agonistics : علم مسابقه

agonize : عذاب دادن ،تحريف کردن ،به خود پيچيدن ،تقلا کردن

agonizing : رنجآور , سوزناک

agonizing to death : جان کندن

agonizingly : با رنج ،با تقلا

agony : سکرات مرگ , رنج

agony of death : نزع , احتضار

agoo : تب و لرز،تب نوبه

agood : جدا،قلبا،خوب ،بطورحسابى

agouti : يکجورخرگوش امريکايى ،خرگوش هندى

agrafe : قزن قفلى ،قلاب

agrapha : رواياتى( از گفته هاى مسيح )که مورد قبول مسيحيان نيست

agrarian : زمينى ،ملکى

agrarian revolution : بازرگانى : انقلاب ارضى

agrarian system : بازرگانى : نظام ارضى

agrarianism : تساوى در پخش زمين ،طرفدارى از تقسيم اراضى بتساوى بين مردم

agravation of punishment : قانون ـ فقه : تشديد مجازات

agreat d. of trouble : بسى زحمت ،دردسر زياد

agree : همري بودن , مماشت کردن , متفق بودن , سازش کردن , توافق داشتن , هم عقيده شدن , توافق کردن , موافقت کردن , موافق بودن , پسندآمدن

agree with : وفق پيدا کردن

agreeability : موافقت ،سازگارى ،دلپذيرى ،خوبى

agreeable : دلجو , سازگار , متوافق

agreeably : بطور مطبوع ،بطور دلپذير

agreeably to : مطابق ،موافق ،برحسب

agreed : پذيرفته ،موافق ،قرار شده

agreed time : قانون ـ فقه : موعد مقرر

agreed to : پذيرفته ،قبول شده ،موردموافقت واقع شده

agreed value policy : بازرگانى : بيمه نامه با ارزش توافق شده

agreeing : همزبان

agreement : توافق , تطابق , همدلي , همخواني , معاهده , سازگاري , قرار , سازش , مطابقت , پيمان , مقاوله , قرارداد , موافقت , ميثاق , مماشت , توافقنامه

agreement area : عمران : سطح مورد قرارداد

agreement coefficient : روانشناسى : ضريب توافق

agreement letter : موافقت نامه

agreement of arbitration : قانون ـ فقه : قرارداد داورى

agreement of arguments : توافق نشانوندها

agreement water rate : عمران : نرخ قراردادى اب

agression : پرخاشگري

agrestic : روستايى ،ناهنجار،خشن

agricultral waste : زيست شناسى : پسماند کشاورزى

agricultural : کشاورزي , زراعي , زراعتي

agricultural cooperatives : بازرگانى : تعاونى هاى کشاورزى

agricultural credit : بازرگانى : اعتبار کشاورزى

agricultural economics : بازرگانى : اقتصاد کشاورزى

agricultural extension services : بازرگانى : خدمات ترويج کشاورزى

agricultural fluctuations : بازرگانى : نوسانهاى کشاورزى

agricultural implements : الات کشاورزى ،ادوات فلاحتى

agricultural investigation : عمران : تجسسات کشاورزى

agricultural labor productivity : بازرگانى : بهره دهى کارگر کشاورزى

agricultural mechanization : بازرگانى : ماشينى کردن کشاورزى

agricultural planning : بازرگانى : برنامه ريزى کشاورزى

agricultural pollution : زيست شناسى : الودگى کشاورزى

agricultural price policy : بازرگانى : سياست تعيين قيمت محصولات کشاورزى

agricultural products : بازرگانى : محصولات کشاورزى

agricultural projects : بازرگانى : طرحهاى کشاورزى

agricultural revolution : بازرگانى : انقلاب کشاورزى

agricultural sector : بازرگانى : بخش کشاورزى

agricultural support policy : بازرگانى : سياست حمايت از کشاورزى

agriculturalist : دانشجوى دانشکده ء کشاورزى

agriculture : فلاحت , برز , کشت و زرع , زراعت , کشاورزي , برزگري

Agriculture Minister : وزير کشاورزي

agrimony : غافث ،دواى جگر

agriology : مطاله و تطبيق اداب و رسوم قبايل وحشى

agriot tree : چوب چپق

agro : :)pref.(پيشوند بمعنى( خاک )و( صحرا )يا( کشاورزى)

agrobiology : مطالعه ء مواد غذايى خاک ،زيست شناسى خاک

agrochemistry : شيمى : شيمى زراعى

agrologic : مربوط بخاکشناسى

agrologist : خاکشناس

agrology : (کشا ).خاک شناسى

agronomic : کشاورزى ،فلاحتى

agronomics : علم بهره بردارى از زمين

agronomist : برزشناس

agronomy : برزشناسي

agrostology : علف شناسى

aground : بگل نشسته , درزمين

agrypnia : روانشناسى : بى خوابى

ague : تب و لرز

ague cake : اماس اسپرزازنوبه

aguish : مربوط به تب و لرز،نوبه اى

agument : مباحه

ah : اف , آه , اوه , آوخ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت خانه بروجردیها
"پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی و نوساز"
پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری
پاورپوینت باغ تاج محل
پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله
پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی
پاورپوینت پیاده روهای شهری
پلان اتوکدی موزه موسیقی
پلان موزه گوگنهایم نیویورک
پلان موزه جنگ
پاورپوینت پلان آکس بندی و ستون گذاری
پلان دانشگاه امیرکبیر
پاورپوینت پروژه میان یابی در gis
پاورپوینت مرمت امامزاده یحیی
پژوهش موزه مردم شناسی
پاورپوینت سازه های بلند
پاورپوینت شهر شوشتر نو
پاورپوینت پانل
پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری - پارکینگ