لغات مشابه
aggressively : تجاوزکارانه

aggressiveness : تجاوزکارى

aggressiveness (aggressivity) : روانشناسى : پرخاشگرى

aggressor : متجاوز , تجاوزکار , مهاجم

aggrieve : ازردن ،جور و جفا کردن ،غمگين کردن

aggrieved : محزون ،محنت رسيده ،مغموم ،ازرده

aggroup : طبقه بندى کردن ،دسته کردن

Aghajari : آغاجري

Aghanur : آقانور

aghast : وحشت زده

Aghazadeh : آقازاده

Aghdas : اقدس

Aghigh : عقيق

Aghil : عقيل

Aghsa : اقصي

agile : سريعالانتقال

agilely : بچابکى ،بزرنگى ،جلد

agileness : چابکى ،زرنگى

agility : سبکبالي

aging : کهنهشدنشراب , سالخوردگي

aginst : به نتیجه

agiotage : سفته بازي

agist : بچراگرفتن ،ماليات بستن بر چراندن

agitate : بر آشفتن , سرآسيمه کردن , آشفته کردن , مشوش کردن

agitated : آشفته , متلاطم , مشوش

agitated depression : روانشناسى : افسردگى تهييجى

agitated melancholia : روانشناسى : ماليخولياى تهييجى

agitation : خلجان , آشفتگي , تلاطم

agitation of water surface : عمران : ايجاد تلاطم در سطح اب

agitato : باهيجان ،مضطربانه ،باجوش وخروش

agitator : آشوبگر

agitator car : عمران : ماشين گردان مخصوص حمل بتن

agitator shaft : معمارى : ميله بهمزن

agitolalia : روانشناسى : شتابان گويى

agl : الکترونيک : رادار هواپيما

agleam : تابان

aglet : کويچ

agley : غلط،نازيبا،زشت

aglitter : متلالا , درتابش

aglow : درحال اشتعال ،در حالت هيجان ،تابان ،مشتعل و فروزان

agm 12 (bullpup) : علوم نظامى : نوعى بمب خوشه اى

agm 28 (houndog) : علوم نظامى : هواپيماى هوندداگ

agmatology : (طب )علم شکسته بندى

agminate : انبوه ،جمع شده

agnail : (طب )ميخچه ء پا يا انگشت پا

agnate : خويشاوندى پدرى ،پدرى

agnates : قانون ـ فقه : اقارب پدرى

agnation : وابستگى پدرى

agnize : برسميت شناختن ،اقرار کردن

agnomen : کنيه ،لقب-s( ،)pl.agnomina

agnominal : لقبى ،کنيه اى

agnosticism : روانشناسى : ايين لاادرى

agnus : بره

agnus castus : دل اشوب ،(تخم ) پنج انگشت ،فلفل برى

ago : قبل , پيش

agog : نگران ،مشتاق ،بيقرار،در جنبش ،در حرکت

agoines : مسابقه هاى سه گانه يونانيان باستان ورزش وموسيقى وغشه يادو

agoing : رونده ،در حرکت

agonal : التهابى ،دردى

agone : :)adj.& adv.( )=ago(پيش ،قبل ،گذشته

agonic : (م.ل ).بى گوشه ،بى انحراف

agonise : عذاب دادن ،معذب ساختن ،متاثر کردن ،بخود پيچيدن ،معذب شدن ،زحمت کشيدن ،درد کشيدن

agonism : مسابقه ،کوشش

agonist : دچار اضطراب

agonist muscle : ورزش : عضله موافق

agonistic : مستعد جنگ , مشار , کوشش آميز

agonistical : وابسته به مسابقه هاى باستانى يونان ،تقلا اميز،جدلى

agonistically : باکوشش وتقلا،بطورغيرطبيعى

agonistics : علم مسابقه

agonize : عذاب دادن ،تحريف کردن ،به خود پيچيدن ،تقلا کردن

agonizing : رنجآور , سوزناک

agonizing to death : جان کندن

agonizingly : با رنج ،با تقلا

agony : سکرات مرگ , رنج

agony of death : نزع , احتضار

agoo : تب و لرز،تب نوبه

agood : جدا،قلبا،خوب ،بطورحسابى

agouti : يکجورخرگوش امريکايى ،خرگوش هندى

agrafe : قزن قفلى ،قلاب

agrapha : رواياتى( از گفته هاى مسيح )که مورد قبول مسيحيان نيست

agrarian : زمينى ،ملکى

agrarian revolution : بازرگانى : انقلاب ارضى

agrarian system : بازرگانى : نظام ارضى

agrarianism : تساوى در پخش زمين ،طرفدارى از تقسيم اراضى بتساوى بين مردم

agravation of punishment : قانون ـ فقه : تشديد مجازات

agreat d. of trouble : بسى زحمت ،دردسر زياد

agree : همري بودن , مماشت کردن , متفق بودن , سازش کردن , توافق داشتن , هم عقيده شدن , توافق کردن , موافقت کردن , موافق بودن , پسندآمدن

agree with : وفق پيدا کردن

agreeability : موافقت ،سازگارى ،دلپذيرى ،خوبى

agreeable : دلجو , سازگار , متوافق

agreeably : بطور مطبوع ،بطور دلپذير

agreeably to : مطابق ،موافق ،برحسب

agreed : پذيرفته ،موافق ،قرار شده

agreed time : قانون ـ فقه : موعد مقرر

agreed to : پذيرفته ،قبول شده ،موردموافقت واقع شده

agreed value policy : بازرگانى : بيمه نامه با ارزش توافق شده

agreeing : همزبان

agreement : توافق , تطابق , همدلي , همخواني , معاهده , سازگاري , قرار , سازش , مطابقت , پيمان , مقاوله , قرارداد , موافقت , ميثاق , مماشت , توافقنامه

agreement area : عمران : سطح مورد قرارداد

agreement coefficient : روانشناسى : ضريب توافق

agreement letter : موافقت نامه

agreement of arbitration : قانون ـ فقه : قرارداد داورى

agreement of arguments : توافق نشانوندها

agreement water rate : عمران : نرخ قراردادى اب

agression : پرخاشگري

agrestic : روستايى ،ناهنجار،خشن

agricultral waste : زيست شناسى : پسماند کشاورزى

agricultural : کشاورزي , زراعي , زراعتي

agricultural cooperatives : بازرگانى : تعاونى هاى کشاورزى

agricultural credit : بازرگانى : اعتبار کشاورزى

agricultural economics : بازرگانى : اقتصاد کشاورزى

agricultural extension services : بازرگانى : خدمات ترويج کشاورزى

agricultural fluctuations : بازرگانى : نوسانهاى کشاورزى

agricultural implements : الات کشاورزى ،ادوات فلاحتى

agricultural investigation : عمران : تجسسات کشاورزى

agricultural labor productivity : بازرگانى : بهره دهى کارگر کشاورزى

agricultural mechanization : بازرگانى : ماشينى کردن کشاورزى

agricultural planning : بازرگانى : برنامه ريزى کشاورزى

agricultural pollution : زيست شناسى : الودگى کشاورزى

agricultural price policy : بازرگانى : سياست تعيين قيمت محصولات کشاورزى

agricultural products : بازرگانى : محصولات کشاورزى

agricultural projects : بازرگانى : طرحهاى کشاورزى

agricultural revolution : بازرگانى : انقلاب کشاورزى

agricultural sector : بازرگانى : بخش کشاورزى

agricultural support policy : بازرگانى : سياست حمايت از کشاورزى

agriculturalist : دانشجوى دانشکده ء کشاورزى

agriculture : فلاحت , برز , کشت و زرع , زراعت , کشاورزي , برزگري

Agriculture Minister : وزير کشاورزي

agrimony : غافث ،دواى جگر

agriology : مطاله و تطبيق اداب و رسوم قبايل وحشى

agriot tree : چوب چپق

agro : :)pref.(پيشوند بمعنى( خاک )و( صحرا )يا( کشاورزى)

agrobiology : مطالعه ء مواد غذايى خاک ،زيست شناسى خاک

agrochemistry : شيمى : شيمى زراعى

agrologic : مربوط بخاکشناسى

agrologist : خاکشناس

agrology : (کشا ).خاک شناسى

agronomic : کشاورزى ،فلاحتى

agronomics : علم بهره بردارى از زمين

agronomist : برزشناس

agronomy : برزشناسي

agrostology : علف شناسى

aground : بگل نشسته , درزمين

agrypnia : روانشناسى : بى خوابى

ague : تب و لرز

ague cake : اماس اسپرزازنوبه

aguish : مربوط به تب و لرز،نوبه اى

agument : مباحه

ah : اف , آه , اوه , آوخ

ah (hospital ship) : علوم نظامى : ناو بيمارستان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری
کنترل نیرو در رباتهای سرو هیدرولیک
تاثیر وجود مشاور بر تصمیم گیری و رفتار
نمونه سوالات ادبیات فارسی 2
تحقیق اموختن زبان ترکی
تحقیق بازار نجف ابادی ها
تحقیق پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت
مقاله تاریخ زبان فارسی
مقاله كارخانجات لامپ پارس شهاب
مقاله كارخانه لامپ پارس شهاب
تحقیق كتابخانه‌های الكترونیكی در كشورهای دیگر
مقاله لیتوگرافی (تصویربرداری)
نمونه سوال و توضیح مدار سری و موازی
مقاله تانک 90 ساله شد
تحقیق تجلی پیامبران و روایات مذهبی
مقاله جریان شناسی شعر معاصر افغانستان
مقاله جشن تیرگان
تحقیق حافظ شیرازی
مقاله حماسه دینی در ادبیات کشورمان