لغات مشابه
air core chuke : علوم مهندسى : پيچک با هسته هوايى

air core transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور با هسته هوايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: