لغات مشابه
air mission : علوم نظامى : ماموريت هوايى

air observer : علوم نظامى : ديدبان هوايى

air operated horn : علوم مهندسى : شيپور بادى

air operated pendulum type screen wiper : علوم مهندسى : بادامک پاندولى بادى

air operated press : علوم مهندسى : پرس بادى پنوماتيکى

air operated tipping gear : علوم مهندسى : چرخ دنده اى که با فشار هوا به کار مى افتد

Air Peru : آئرو پرو

air photograph : علوم نظامى : عکس هوايى

air photographic : علوم نظامى : شناسايى از طريق عکسبردارى هوايى شناسايى با استفاده از عکس هوايى

air pipe : عمران : لوله هوا

air pocket : هفره هوائي

air police : دژبان نيروى هوايى

air pollutant : زيست شناسى : الاينده هوا

air pollution : آلودگي وها

air pollution episode : زيست شناسى : رويداد الودگى هوا

air pressure : عمران : فشار هوا

air pressure gage : علوم مهندسى : فشار سنج

air priorities committee : علوم نظامى : کميته تعيين ارجحيت حمل و نقل هوايى يا تعيين ارجحيت حمل بار

air pump : تلمبه

air purification : زيست شناسى : پاکسازى هوا

air quality criterion : زيست شناسى : معيار کيفيت هوا

air racing : ورزش : مسابقه هواپيمابرى

air raid reporting control ship : علوم نظامى : گشتى کنترل کننده گزارش حملات هوايى

air raid shelter : معمارى : پناهگاه حمله هوائى

air refined steel : علوم مهندسى : فولادتصفيه شده با هوا

air refining : علوم مهندسى : با هوا تصفيه کردن

air refining process : علوم مهندسى : فرايند تصفيه با هوا

air relief cock : علوم مهندسى : مجراى تهويه

air relife valve : علوم مهندسى : دريچه تهويه

air route : علوم نظامى : مسير هوايى

air seasoned wood : علوم مهندسى : چوب خشک شده توسط هوا

air shed : زيست شناسى : جاى هم هوا

air signal : علوم نظامى : علايم سمعى و بصرى ارسالى از هواپيما علايم هوايى

air space ratio : معمارى : درجه تهويه خاک

air stability : علوم نظامى : وضعيت ثبات جوى در طبقات مختلف وضع ثبات جوى

air strategical command (af) : علوم دريايى : فرماندهى استراتژيکى هوايى

air survey camera : علوم نظامى : دوربين عکسبردارى هوايى

air survey photography : علوم نظامى : عکسبردارى تجسسى هوايى عکسبردارى اکتشافى هوايى

air tank : ورزش : کپسول هواى غواصى

air target material program : علوم نظامى : برنامه تهيه اماد براى تک به هدفهاى هوايى

air target mosaic : علوم نظامى : مجموعه عکسهاى تهيه شده از هدف عکس موزاييک هدفهاى هوايى

air tight : هوابندي شده

air to air : هوا به هوا،از يک هواپيما به هواپيماى ديگر

air to air missile : علوم نظامى : موشک هوا به هوا

air to air missile (aam) : علوم دريايى : موشک هوا به هوا

air to surface missile (asm) : علوم دريايى : موشک هوا به زمين

air torpedo : علوم نظامى : اژدر هوايى

air traffic control : علوم نظامى : کنترل عبور و مرور هوايى

air traffic control clearance : علوم نظامى : اجازه حرکت و عبور و مرور هواپيما

air traffic control radar system : علوم هوايى : رادارى کمکى در سيستم کنترلى ترافيک هوايى

air traffic regulation and identificatio : علوم نظامى : سيستم تشخيص و کنترل عبور و مرور هوايى

air traffic section : علوم نظامى : قسمت کنترل عبور و مرور هوايى

air transport allocations board : علوم نظامى : هيئت تعيين کننده سهميه ترابرى هوايى

air transport group : علوم نظامى : گروه ترابرى هوايى

air transport liaison officer : علوم نظامى : افسر رابط ترابرى هوايى

air transport operation : علوم نظامى : عمليات ترابرى هوايى

air tropping : علوم نظامى : ترابرى هوايى غير تاکتيکى پرسنل

air turbine starter : علوم هوايى : استارترى در موتورهاى توربينى که توسط هواى فشرده توربين کوچکى را که توسط چرخدنده هايى با کمپرسور درگيراست ميچرخاند

air vent screw : علوم مهندسى : پيچ منفذ هوا

air vice marshal : علوم دريايى : سرتيپ هوايى

air warning net : علوم نظامى : شبکه اعلام خطر هوايى

air waybill : بازرگانى : راه نامه هوايى

air waybill (awb) : بازرگانى : بارنامه حمل هوايى

air bladder : بادکنک ،پف دانک

air blowing : علوم مهندسى : دميدن هوا

air brake : ترمزبادى

air break contactor : علوم مهندسى : کنتاکتور قطع شده هوايى

air break swich : علوم مهندسى : سوئيچ قطع شونده هوايى

air brick : عمران : اجر سوراخدار که در داخل ساختمان جهت عبور هوا تعبيه ميشود

air brush : رنگ پاش

air built : هوايى ،پوچ

air cell a battery : الکترونيک : باترى راديو

air chamber : عمران : هواگير

air commodore : علوم دريايى : سرتيپ موقت هوايى

air compresser : عمران : دستگاهى که هوا را متراکم ميکند

air cool : علوم هوايى : کاهش گرماى يک جسم ياانتقال مستقيم گرما به جريان هواى اطراف ان

air cooled engine : علوم هوايى : موتور پيستونى که گرماى تلف شده ان به وسيله پره ها يا تيغه هاى دور سيلندر مستقيما به جريان هوا انتقال مييابد

air cooled oil cooler : علوم هوايى : نوعى خنک کننده روغن که از جريان هوا براى خنک کردن روغن استفاده ميکند

air core chuke : علوم مهندسى : پيچک با هسته هوايى

air core transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور با هسته هوايى

air cored coil : علوم مهندسى : بوبين با هسته هوايى

air craft : هواپيما

air cushion : مخده يابالش بادى ،ضربخوربادى

air drain : گربه رو،ناه کش ،در روگاز

air drawn : هوايى

air dry : علوم مهندسى : با هوا خشک کردن

air drying varnish : علوم مهندسى : لاک خشک شده با هوا

air entraining compound : علوم مهندسى : هوا کشيدن

air gun : تفنگ بادى

air hammer : عمران : چکش بادى

air hole : منفذ

air less : بى هوا،گرفته ،خفه

air lift pump : عمران : پمپ مکش

air light : عمران : هوابندى

air machine : ماشين تهويه معدن

air plane : هواپيما،طياره

air plant : گياه هواخورياهواروى

air poise : ترازوى هوا،هواکش

air proof : هوا ناپذير

air pump : تلمبه بادکش ،تلبه بادخالى کن

air sac : بادکنک پرندگان ،کيسه هوا

air ship : کشتى هوايى

air slaked lime : عمران : اهک هواديده

air temperature : عمران : درجه حرارت هوا

air thread : مخاط شيطان ،لعاب خورشيد

air tight : مانع ورود هوا،سربسته ،بى منفذ

air to surface missile : علوم هوايى : موشک هوا به زمين

air to underwater missile : علوم نظامى : موشک هوا به زير اب

air trap : سرپوش چاهک ،بادگير

air valve : عمران : سوپاپ هوا

air vessel : قصبه الريه ،هواگير،لوله تنفسى

air water jetting : عمران : دستگاه پرتاب اب و هوا

air/fuel ratio : علوم هوايى : نسبت هوا به سوخت

airbleed : علوم هوايى : منفذ هوا

airborne : هوابرد

airborne intercept equipment : وسايل استراق سمع هوابرد،(نصب روى هواپيما)

airborne pollutant : زيست شناسى : الاينده هواويز

airborne radiation thermometer(a.r.t.) : ميزان الحراره تشعشعى هوابرد،(نصب روى هواپيما)

airborne radio relay : سيستم راديو رله هوابرد،(نصب شده روى هواپيما)

airborne sensor : رادار مراقبتى هوابرد،(نصب شده روى هواپيما)

airbreathing missile : علوم نظامى : موشک مکنده هوا

aircraft : طياره , هواپيميي

aircraft accident : علوم هوايى : سانحه هوايى

aircraft accident report (a.a.r.) : علوم نظامى : گزارش سانحه هوايى

aircraft alternation : علوم هوايى : اصلاحات در خواص فيزيکى و خصوصيات پرواز هواپيما

aircraft arresting barrier : علوم نظامى : وسيله بازدارنده هواپيما از حرکت مهار هواپيما

aircraft arresting complex : علوم نظامى : وسايل مهار هواپيما

aircraft arresting gear : علوم نظامى : جعبه دنده دستگاه مهار هواپيما

aircraft arresting reset unit : علوم نظامى : وسيله اماده کردن مجدد سيستم مهار هواپيما

aircraft battery : علوم هوايى : منبع الکتريکى براى هواپيما

aircraft carrie : هواپيما بر

aircraft carrier : هواپيما بر , ناو هواپيمابر , ناو هوا پيما بر

aircraft climb corridor : علوم نظامى : دالان صعود هواپيما

aircraft engine : علوم مهندسى : موتور هواپيما

aircraft guide : علوم نظامى : مسئول هدايت هواپيما در فرودگاه

aircraft industry : هواپيماسازي

aircraft inspection : علوم هوايى : بازرسى هواپيما

aircraft log book : علوم هوايى : بايگانيها هواپيما

aircraft manufacture : هواپيماسازي

aircraft mission equipment : علوم نظامى : وسايل لازم براى انجام ماموريت هواپيما

aircraft modification and control : علوم نظامى : کنترل و هدايت هواپيما

aircraft plumping : علوم هوايى : لوله کشى هواپيما

aircraft records : علوم هوايى : اسناد هواپيما

aircraft repair : علوم هوايى : تعمير هواپيما

aircraft rigging : علوم هوايى : تنظيم نهايى هواپيما

aircraft role equipment : علوم نظامى : تجهيزات لازم براى انجام ماموريت هواپيما

aircraft specification : علوم هوايى : خصوصيات هواپيما

aircraft structure : علوم هوايى : ساختمان هواپيما

aircraft system : علوم نظامى : سيستم ساختمان هواپيما

aircraft turn around : علوم نظامى : اماده کردن هواپيما براى پرواز يا اجراى عمليات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی
بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی
بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس
بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون
بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
"بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران"
مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت
مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
"بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران"
بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی
بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران