لغات مشابه
air operated horn : علوم مهندسى : شيپور بادى

air operated pendulum type screen wiper : علوم مهندسى : بادامک پاندولى بادى

air operated press : علوم مهندسى : پرس بادى پنوماتيکى

air operated tipping gear : علوم مهندسى : چرخ دنده اى که با فشار هوا به کار مى افتد

Air Peru : آئرو پرو

air photograph : علوم نظامى : عکس هوايى

air photographic : علوم نظامى : شناسايى از طريق عکسبردارى هوايى شناسايى با استفاده از عکس هوايى

air pipe : عمران : لوله هوا

air pocket : هفره هوائي

air police : دژبان نيروى هوايى

air pollutant : زيست شناسى : الاينده هوا

air pollution : آلودگي وها

air pollution episode : زيست شناسى : رويداد الودگى هوا

air pressure : عمران : فشار هوا

air pressure gage : علوم مهندسى : فشار سنج

air priorities committee : علوم نظامى : کميته تعيين ارجحيت حمل و نقل هوايى يا تعيين ارجحيت حمل بار

air pump : تلمبه

air purification : زيست شناسى : پاکسازى هوا

air quality criterion : زيست شناسى : معيار کيفيت هوا

air racing : ورزش : مسابقه هواپيمابرى

air raid reporting control ship : علوم نظامى : گشتى کنترل کننده گزارش حملات هوايى

air raid shelter : معمارى : پناهگاه حمله هوائى

air refined steel : علوم مهندسى : فولادتصفيه شده با هوا

air refining : علوم مهندسى : با هوا تصفيه کردن

air refining process : علوم مهندسى : فرايند تصفيه با هوا

air relief cock : علوم مهندسى : مجراى تهويه

air relife valve : علوم مهندسى : دريچه تهويه

air route : علوم نظامى : مسير هوايى

air seasoned wood : علوم مهندسى : چوب خشک شده توسط هوا

air shed : زيست شناسى : جاى هم هوا

air signal : علوم نظامى : علايم سمعى و بصرى ارسالى از هواپيما علايم هوايى

air space ratio : معمارى : درجه تهويه خاک

air stability : علوم نظامى : وضعيت ثبات جوى در طبقات مختلف وضع ثبات جوى

air strategical command (af) : علوم دريايى : فرماندهى استراتژيکى هوايى

air survey camera : علوم نظامى : دوربين عکسبردارى هوايى

air survey photography : علوم نظامى : عکسبردارى تجسسى هوايى عکسبردارى اکتشافى هوايى

air tank : ورزش : کپسول هواى غواصى

air target material program : علوم نظامى : برنامه تهيه اماد براى تک به هدفهاى هوايى

air target mosaic : علوم نظامى : مجموعه عکسهاى تهيه شده از هدف عکس موزاييک هدفهاى هوايى

air tight : هوابندي شده

air to air : هوا به هوا،از يک هواپيما به هواپيماى ديگر

air to air missile : علوم نظامى : موشک هوا به هوا

air to air missile (aam) : علوم دريايى : موشک هوا به هوا

air to surface missile (asm) : علوم دريايى : موشک هوا به زمين

air torpedo : علوم نظامى : اژدر هوايى

air traffic control : علوم نظامى : کنترل عبور و مرور هوايى

air traffic control clearance : علوم نظامى : اجازه حرکت و عبور و مرور هواپيما

air traffic control radar system : علوم هوايى : رادارى کمکى در سيستم کنترلى ترافيک هوايى

air traffic regulation and identificatio : علوم نظامى : سيستم تشخيص و کنترل عبور و مرور هوايى

air traffic section : علوم نظامى : قسمت کنترل عبور و مرور هوايى

air transport allocations board : علوم نظامى : هيئت تعيين کننده سهميه ترابرى هوايى

air transport group : علوم نظامى : گروه ترابرى هوايى

air transport liaison officer : علوم نظامى : افسر رابط ترابرى هوايى

air transport operation : علوم نظامى : عمليات ترابرى هوايى

air tropping : علوم نظامى : ترابرى هوايى غير تاکتيکى پرسنل

air turbine starter : علوم هوايى : استارترى در موتورهاى توربينى که توسط هواى فشرده توربين کوچکى را که توسط چرخدنده هايى با کمپرسور درگيراست ميچرخاند

air vent screw : علوم مهندسى : پيچ منفذ هوا

air vice marshal : علوم دريايى : سرتيپ هوايى

air warning net : علوم نظامى : شبکه اعلام خطر هوايى

air waybill : بازرگانى : راه نامه هوايى

air waybill (awb) : بازرگانى : بارنامه حمل هوايى

air bladder : بادکنک ،پف دانک

air blowing : علوم مهندسى : دميدن هوا

air brake : ترمزبادى

air break contactor : علوم مهندسى : کنتاکتور قطع شده هوايى

air break swich : علوم مهندسى : سوئيچ قطع شونده هوايى

air brick : عمران : اجر سوراخدار که در داخل ساختمان جهت عبور هوا تعبيه ميشود

air brush : رنگ پاش

air built : هوايى ،پوچ

air cell a battery : الکترونيک : باترى راديو

air chamber : عمران : هواگير

air commodore : علوم دريايى : سرتيپ موقت هوايى

air compresser : عمران : دستگاهى که هوا را متراکم ميکند

air cool : علوم هوايى : کاهش گرماى يک جسم ياانتقال مستقيم گرما به جريان هواى اطراف ان

air cooled engine : علوم هوايى : موتور پيستونى که گرماى تلف شده ان به وسيله پره ها يا تيغه هاى دور سيلندر مستقيما به جريان هوا انتقال مييابد

air cooled oil cooler : علوم هوايى : نوعى خنک کننده روغن که از جريان هوا براى خنک کردن روغن استفاده ميکند

air core chuke : علوم مهندسى : پيچک با هسته هوايى

air core transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور با هسته هوايى

air cored coil : علوم مهندسى : بوبين با هسته هوايى

air craft : هواپيما

air cushion : مخده يابالش بادى ،ضربخوربادى

air drain : گربه رو،ناه کش ،در روگاز

air drawn : هوايى

air dry : علوم مهندسى : با هوا خشک کردن

air drying varnish : علوم مهندسى : لاک خشک شده با هوا

air entraining compound : علوم مهندسى : هوا کشيدن

air gun : تفنگ بادى

air hammer : عمران : چکش بادى

air hole : منفذ

air less : بى هوا،گرفته ،خفه

air lift pump : عمران : پمپ مکش

air light : عمران : هوابندى

air machine : ماشين تهويه معدن

air plane : هواپيما،طياره

air plant : گياه هواخورياهواروى

air poise : ترازوى هوا،هواکش

air proof : هوا ناپذير

air pump : تلمبه بادکش ،تلبه بادخالى کن

air sac : بادکنک پرندگان ،کيسه هوا

air ship : کشتى هوايى

air slaked lime : عمران : اهک هواديده

air temperature : عمران : درجه حرارت هوا

air thread : مخاط شيطان ،لعاب خورشيد

air tight : مانع ورود هوا،سربسته ،بى منفذ

air to surface missile : علوم هوايى : موشک هوا به زمين

air to underwater missile : علوم نظامى : موشک هوا به زير اب

air trap : سرپوش چاهک ،بادگير

air valve : عمران : سوپاپ هوا

air vessel : قصبه الريه ،هواگير،لوله تنفسى

air water jetting : عمران : دستگاه پرتاب اب و هوا

air/fuel ratio : علوم هوايى : نسبت هوا به سوخت

airbleed : علوم هوايى : منفذ هوا

airborne : هوابرد

airborne intercept equipment : وسايل استراق سمع هوابرد،(نصب روى هواپيما)

airborne pollutant : زيست شناسى : الاينده هواويز

airborne radiation thermometer(a.r.t.) : ميزان الحراره تشعشعى هوابرد،(نصب روى هواپيما)

airborne radio relay : سيستم راديو رله هوابرد،(نصب شده روى هواپيما)

airborne sensor : رادار مراقبتى هوابرد،(نصب شده روى هواپيما)

airbreathing missile : علوم نظامى : موشک مکنده هوا

aircraft : طياره , هواپيميي

aircraft accident : علوم هوايى : سانحه هوايى

aircraft accident report (a.a.r.) : علوم نظامى : گزارش سانحه هوايى

aircraft alternation : علوم هوايى : اصلاحات در خواص فيزيکى و خصوصيات پرواز هواپيما

aircraft arresting barrier : علوم نظامى : وسيله بازدارنده هواپيما از حرکت مهار هواپيما

aircraft arresting complex : علوم نظامى : وسايل مهار هواپيما

aircraft arresting gear : علوم نظامى : جعبه دنده دستگاه مهار هواپيما

aircraft arresting reset unit : علوم نظامى : وسيله اماده کردن مجدد سيستم مهار هواپيما

aircraft battery : علوم هوايى : منبع الکتريکى براى هواپيما

aircraft carrie : هواپيما بر

aircraft carrier : هواپيما بر , ناو هواپيمابر , ناو هوا پيما بر

aircraft climb corridor : علوم نظامى : دالان صعود هواپيما

aircraft engine : علوم مهندسى : موتور هواپيما

aircraft guide : علوم نظامى : مسئول هدايت هواپيما در فرودگاه

aircraft industry : هواپيماسازي

aircraft inspection : علوم هوايى : بازرسى هواپيما

aircraft log book : علوم هوايى : بايگانيها هواپيما

aircraft manufacture : هواپيماسازي

aircraft mission equipment : علوم نظامى : وسايل لازم براى انجام ماموريت هواپيما

aircraft modification and control : علوم نظامى : کنترل و هدايت هواپيما

aircraft plumping : علوم هوايى : لوله کشى هواپيما

aircraft records : علوم هوايى : اسناد هواپيما

aircraft repair : علوم هوايى : تعمير هواپيما

aircraft rigging : علوم هوايى : تنظيم نهايى هواپيما

aircraft role equipment : علوم نظامى : تجهيزات لازم براى انجام ماموريت هواپيما

aircraft specification : علوم هوايى : خصوصيات هواپيما

aircraft structure : علوم هوايى : ساختمان هواپيما

aircraft system : علوم نظامى : سيستم ساختمان هواپيما

aircraft turn around : علوم نظامى : اماده کردن هواپيما براى پرواز يا اجراى عمليات

aircraft visibility : آسمانه هواپيما

aircrew : کارمندان و خلبانان هواپيما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

کتاب جامعه شناسی (2)
کتاب امار و مدل سازی
کتاب تاریخ ایران و جهان (2)
کتاب منطق
راهنمای جامع STEP7 جلد دوم
کتاب ارایه های ادبی (قالب های شعر -بیان و بدیع)
آموزش زبان برنامه نویسی PHP
کتاب زیست شناسی و ازمایشگاه (2)
کتاب زمین شناسی
کتاب امادگی دفاعی
چهره زن در طنز سنتی
حروف اضافه رابط بین زمان و مکان
خرافات و خرافه پرستی در میان توده مردم
زبانشناسی 104 ص
سخنی کوتاه درباره اسطوره 30 ص
عامل رفع مبتدا و خبر
عشق حماسی و حماسه‌ی عشق
عناصر داستان 44 ص
فصل در بیان ملکه قناعت