لغات مشابه
air pump : تلمبه بادکش ،تلبه بادخالى کن

air sac : بادکنک پرندگان ،کيسه هوا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: