لغات مشابه
alekhine chatard attack : ورزش : حمله الخين - شاتار در دفاع فرانسوى شطرنج

alemannic : لهجه ء مخصوص المانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: