لغات مشابه
aleppo boil : سالک

alert : مراقب , هشيار , گوش بزنگ , خبردار , هوشيار کردن , بهوش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی