لغات مشابه
alert (dusk or dawn) : علوم نظامى : اماده باش صبحگاهى و شامگاهى

alert box : کامپيوتر : پنجره يا جعبه هشدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: