لغات مشابه
alert box : کامپيوتر : پنجره يا جعبه هشدار

alertly : هوشيارانه ،بچابکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: