لغات مشابه
algesia : روانشناسى : حس درد

algesimeter : روانشناسى : درد سنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: