لغات مشابه
algesimeter : روانشناسى : درد سنج

alggardness : کندى ،کند دستى ،ديرجنبى ،تنبلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: