لغات مشابه
algol 68 : زبان الگول68

algol w : زبان الگول دبليو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: