لغات مشابه
alicyclic : شيمى : الکيسيکلى

alicyclic hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن اليسيکليک

Alidad : عليداد

alien : غريب , ناسازگار بودن , غريبه بودن , اجنبي

alien enemy : علوم نظامى : دشمن خارجى

alienability : قابليت نقل وانتقال مالکيت ،بيگانه سازى

alienable : قابل فروش

alienage : بيگانگى

alienate : گريزاندن , بيگانه سازي , بيگانه کردن

alienated : انتقال شده ،برگردانده ،خراب ( شده ) واگذارنده

alienation : بيگانه سازي

alienation coefficient : روانشناسى : ضريب ناهمبستگى

alienator : فروشنده ،انتقال دهنده

alienee : خريدار،گيرنده مال مورد انتقال

alienism : بيگانگى ،غرابت

alienor : واگذار کننده ،انتقال دهنده

aliens : موجودات فضيي

aliform : شبيه بال

alight : شعله ور،سوزان ،سبک کردن ،راحت کردن ،تخفيف دادن ،روشن کردن ،اتش زدن ،برق زدن ،پياده شدن ،فرود امدن

alighting area : علوم نظامى : نقطه پياده شدن خودروها به ساحل

align : هم تراز کردن

aligned : هم رديف

aligned grid tube : الکترونيک : لامپ با شبکه رديفى

aligner : هم تراز کننده

aligning edge : کامپيوتر : لبه هم تراز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 442 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 442 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ded67e0f1e9e635d2cc9ef48d79afb5ef93df98f', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"iZaVtOsGe2F0vk7UQAS6JLXw8ak85qF41CKskrtO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"alicron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:30:"علوم هوايى : شهپر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=alicron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861712;s:1:"c";i:1537861712;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ded67e0f1e9e635d2cc9ef48d79afb5ef93df98f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"iZaVtOsGe2F0vk7UQAS6JLXw8ak85qF41CKskrtO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"alicron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:30:"علوم هوايى : شهپر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=alicron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861712;s:1:"c";i:1537861712;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ded67e0f1e9e635d2cc9ef48d79afb5ef93df98f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"iZaVtOsGe2F0vk7UQAS6JLXw8ak85qF41CKskrtO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"alicron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:30:"علوم هوايى : شهپر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=alicron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861712;s:1:"c";i:1537861712;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ded67e0f1e9e635d2cc9ef48d79afb5ef93df98f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"iZaVtOsGe2F0vk7UQAS6JLXw8ak85qF41CKskrtO";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"alicron";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:30:"علوم هوايى : شهپر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=alicron";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861712;s:1:"c";i:1537861712;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58