لغات مشابه
alienated : انتقال شده ،برگردانده ،خراب ( شده ) واگذارنده

alienation : بيگانه سازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: