لغات مشابه
alienation : بيگانه سازي

alienation coefficient : روانشناسى : ضريب ناهمبستگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: