لغات مشابه
alienism : بيگانگى ،غرابت

alienor : واگذار کننده ،انتقال دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: