لغات مشابه
alienor : واگذار کننده ،انتقال دهنده

aliens : موجودات فضيي

aliform : شبيه بال

alight : شعله ور،سوزان ،سبک کردن ،راحت کردن ،تخفيف دادن ،روشن کردن ،اتش زدن ،برق زدن ،پياده شدن ،فرود امدن

alighting area : علوم نظامى : نقطه پياده شدن خودروها به ساحل

align : هم تراز کردن

aligned : هم رديف

aligned grid tube : الکترونيک : لامپ با شبکه رديفى

aligner : هم تراز کننده

aligning edge : کامپيوتر : لبه هم تراز

alignment : هم ترازي , صف بندي

alignment bolts : عمران : پيچهاى رديفى

alignment frontage : معمارى : بر ديوار

alignment notches : کامپيوتر : شکاف هاى هم ترازى

alike : يکجور , همرنگ , همشکل , بتساوي , همسان , مانندهم

alikeness : يکجوري

aliment : قوت ليموت

alimental : غذا دهنده

alimentary : رزقي

alimentative : غذائى ،غذا دهنده

alimentiveness : قوه تغذيه

alimony : نفقه , خرجي

Alimorad : عليمراد

aline : دريک رشته قراردادن ،درصف امدن ،رديف شدن

aliphatic : (ش ).چربى دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 441 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 441 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/101ea445f88094392570556301b7876b8958c14f', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Uw9QPdnwYmY2wneip5Ov9BjBlxPwYrM2AP12ml91";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"alienism";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"بيگانگى ،غرابت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=alienism";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862335;s:1:"c";i:1537862335;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/101ea445f88094392570556301b7876b8958c14f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Uw9QPdnwYmY2wneip5Ov9BjBlxPwYrM2AP12ml91";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"alienism";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"بيگانگى ،غرابت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=alienism";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862335;s:1:"c";i:1537862335;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/101ea445f88094392570556301b7876b8958c14f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Uw9QPdnwYmY2wneip5Ov9BjBlxPwYrM2AP12ml91";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"alienism";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"بيگانگى ،غرابت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=alienism";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862335;s:1:"c";i:1537862335;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('101ea445f88094392570556301b7876b8958c14f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Uw9QPdnwYmY2wneip5Ov9BjBlxPwYrM2AP12ml91";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:8:"alienism";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:27:"بيگانگى ،غرابت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:27:"http://zooya.ir/?w=alienism";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862335;s:1:"c";i:1537862335;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58