لغات مشابه
alienor : واگذار کننده ،انتقال دهنده

aliens : موجودات فضيي

aliform : شبيه بال

alight : شعله ور،سوزان ،سبک کردن ،راحت کردن ،تخفيف دادن ،روشن کردن ،اتش زدن ،برق زدن ،پياده شدن ،فرود امدن

alighting area : علوم نظامى : نقطه پياده شدن خودروها به ساحل

align : هم تراز کردن

aligned : هم رديف

aligned grid tube : الکترونيک : لامپ با شبکه رديفى

aligner : هم تراز کننده

aligning edge : کامپيوتر : لبه هم تراز

alignment : هم ترازي , صف بندي

alignment bolts : عمران : پيچهاى رديفى

alignment frontage : معمارى : بر ديوار

alignment notches : کامپيوتر : شکاف هاى هم ترازى

alike : يکجور , همرنگ , همشکل , بتساوي , همسان , مانندهم

alikeness : يکجوري

aliment : قوت ليموت

alimental : غذا دهنده

alimentary : رزقي

alimentative : غذائى ،غذا دهنده

alimentiveness : قوه تغذيه

alimony : نفقه , خرجي

Alimorad : عليمراد

aline : دريک رشته قراردادن ،درصف امدن ،رديف شدن

aliphatic : (ش ).چربى دار

aliphatic amino acids : شيمى : امينو اسيدهاى اليفاتيک

aliphatic hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن اليفاتيک

aliquant : علوم مهندسى : باقى اورنده

aliquot : متداخل

aliquot propelling charge : علوم نظامى : خرج پرتاب چند قسمتى

Alireza : عليرضا

Alis : آليس

aliterary production : فراورده يا محصول ادبى ،تاليف ،تصنيف

alitize : علوم مهندسى : کالوريزه کردن

aliunde : ازيک جاى ديگر،از منبع ديگر

alive : جاندار , زنده , ذوحيات , حي

alizarin : شيمى : اليزارين

alizarine : رنگ روناس

alka;imetry : علوم مهندسى : قليا سنجى

alkahest : نوش دارو،اب حيات

alkalescence : خاصيت قليايى

alkalescent : داراى خاصيت قليايى

alkali blue : شيمى : ابى قليا

alkali earth : علوم مهندسى : زمين قليايى

alkali halide : شيمى : هاليد قليايى

alkali metal : شيمى : فلز قليايى

alkali proof : علوم مهندسى : مقاومت محلول سوزش اور

alkalify : قليايى کردن ،قليايى شدن

alkalimetry : شيمى : قلياسنجى

alkaline battery : الکترونيک : باترى قليايى

alkaline solution : علوم مهندسى : محلول قليايى

alkaline earth metal : شيمى : فلز قليايى خاکى

alkalinity : شيمى : خصلت قليايى

alkalinize : (ش ).قليايى کردن

alkalize : قليايى کردن

alkaloidal : قليامانند،شبه قليا

alkanes : شيمى : الکانها

alkanet : شنگار , شنجار

alkekengi : کاکنج ،عروسک پس پرده

alkemi : علم کيميا

alkemic : کيميائى

alkenes : شيمى : الکنها

alkoran : قران مجيد

alkyd resin : علوم مهندسى : صمغ قليايى

alkyl shift : شيمى : جابجايى الکيلى

alkylamine : شيمى : الکيل امين

alkylating agent : شيمى : عامل اکليل دار کننده

alkylation agent : شيمى : عامل الکيل دار کننده

alkylborance : شيمى : الکيل بوران

alkynes : شيمى : الکينها

all : جملگي , جميع , تماما , جمله , همه , تمام , همگي , تمامي , کل

all aggairs pivot upon him : کارها بدست او مى گرد د،او مدارهمه اموراست

all along : درتمام مدت ،سراسر

all along the line : درامتدادهمه خط،در همه جا( کامياب)

all arms : علوم نظامى : کليه نيروها

all around : دورادور , دورتادور

all at once : ناگهان ،همه باهم

all black malleable castiron : علوم مهندسى : چدن چکش خوار تماما "سياه

all but : تقريبا،قريبا،بنزديکى

all d. : در تمام روز،همه روز

all day long : تمام روز

all edge : تمام لبه

all folls day : روز اول اوريل ،روز دروغ و شوخى مثل روز سيزدهم نوروز

all fours : چهارپا،چهار دست و پا

all hail : سلام ،ياالله

all his g.are swans : غازهاى خودش همه غوهستند

all in all : روى هم رفته

all iran : همه ايران ،سرتاسرايران

all is in readiness : همه چيز اماده است

all is vanity : همه چيز باطل است

all joking aside : شوخى بکنار

all kinds of shoes : همه جور کفش

all life long : مادام العمر

all mains receiver : علوم مهندسى : گيرنده جريان دائم و جريان متناوب راديوى برق و باطرى

all men : همه مردم ،مردم همه ،کليه مردم

all nature looked green : همه جا سبز بود،طبيعت سراسر سبز بود

all night : در تمام شب ،همه شب

all night long : تمامي شب

all of a sudden : ناگهان ،ناگاه ،بطور ناگهانى ،غفلت ،يک مرتبه

all out : بمقدار زياد , باشدت تمام

all over : سرتاسر , سرتاپا , بطور سراسري , سربسر , سراسر

all over the world : در سراسر جهان ،در همه جاى جهان ،در تمامى دنيا

all over winter : (در )سراسر زمستان

all points addressable graphics : کامپيوتر : نگاره سازى نشان دهى به همه نقاط

all position welding : علوم مهندسى : جوشکارى دو طرفه

all puppose : همه منظوره

all purpose : علوم نظامى : همه منظوره

all purpose canister : علوم نظامى : قوطى مواد منفجره همه منظوره

all relative : دارودسته

all right : (د.گ ).صحيح ،بسيار خوب ،بى عيب ،حتمى

all right reserved : هرگونه حقى محفوظ است اعم از چاپ يا تقليد ياترجمه

all risk insurance : بازرگانى : بيمه تمام حوادث

all risk insurance policy : بازرگانى : بيمه نامه تمام خطر

all risks (a.r.) : بازرگانى : تمام خطرات

all round : دورتا دور،سرتاسر،کاملا،شامل هر چيز يا هرکس

all saints day : روز کليه ء مقدسين مسيحى ،روز اول نوامبر

all souls day : روزاستغاثه براى ارواح ،روز دوم نوامبر

all that : هرآنچه

all that property : تمام ان دارايى يامال دا ازدست دادم

all that was nonsense : همه اينهاچرند( يامهمل ) بود

all the better : چه بهتر

all the same : قانون ـ فقه : معهذا

all the way : ورزش : اخرين يورش براى لمس نقطه نهايى

all the while : همه( اين ) مدت

all the world knows : همه( عالم ) ميدانند،همه کس ميداند

all the world over : در سراسر جهان

all the year round : در تمامى يا سرتاسر سال

all this : همه اينها،تمام اينها

all this while : درتمام اين مدت

all together : جمعا

all weather hood : علوم مهندسى : کلاهک مخصوص هوا

all wheel drive : علوم مهندسى : محرک تمام چرخها

all who : همه انهايى که ،همه کسانيکه

all work and no p : درکارامدن ،بکارافتادن

all crash : عمران : زمان فوريت

all heal : داروى هردرد،سنبل الطيب ،دواءعام

all in one : تنگ بست

all metal type tube : الکترونيک : لامپ فلزى

all or none law : روانشناسى : قانون همه يا هيچ

all or none response : روانشناسى : پاسخ همه يا هيچ

all play all : ورزش : مسابقه دوره اى

all pro : ورزش : تيم ستاره هاى حرفه اى

all square : ورزش : مساوى

all star : ورزش : تيم تمام ستاره

all wave antenna : الکترونيک : انتن تمام موج

all wave receiver : الکترونيک : راديوى تمام موج

all weather : علوم نظامى : همه هوايى

allach (a)esthesia : روانشناسى : جابجايى بساوشى

Allah Akbar : الله اکبر

Allahbakhsh : اللهبخش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق رشته معماری و رشته های مرتبط: انواع تصاویر هندسی و پرپسکتیو
تحقیق معارف و دروس عمومی: اثرات دعا روی بدن انسان
"تحقیق معارف و عمومی: سیر تکامل انسان از دیدگاه قرآن،علم و دانشمندان"
تحقیق رشته مهندسی برق و رشته های مرتبط: سلف و خازن
تحقیق اقتصادی:موضوع:بازاریابی چیست؟ویک بازاریاب موفق کیست؟
سورس کتاب اندرویدی شماره 1
پاورپوینت روانشناسی: مقابله با استرس
تحقیق رشته ادبیات : شاعر گرانقدر ایران زمین سعدی شیرازی
تحقیق رشته ی مهندسی: ترمز هواپیما
سورس کتاب اندرویدی شماره 2
سورس کتاب اندرویدی شماره 3
سورس کتاب اندرویدی شماره 4
پاورپوینت کاریز و قنات
آبجکت مکس (نهارخوری مدرن)
پاورپوینت روانشناسی: تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمیندر صنعت دارویی کشور
بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران