لغات مشابه
alighting area : علوم نظامى : نقطه پياده شدن خودروها به ساحل

align : هم تراز کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: