لغات مشابه
alkylamine : شيمى : الکيل امين

alkylating agent : شيمى : عامل اکليل دار کننده

alkylation agent : شيمى : عامل الکيل دار کننده

alkylborance : شيمى : الکيل بوران

alkynes : شيمى : الکينها

all : جملگي , جميع , تماما , جمله , همه , تمام , همگي , تمامي , کل

all aggairs pivot upon him : کارها بدست او مى گرد د،او مدارهمه اموراست

all along : درتمام مدت ،سراسر

all along the line : درامتدادهمه خط،در همه جا( کامياب)

all arms : علوم نظامى : کليه نيروها

all around : دورادور , دورتادور

all at once : ناگهان ،همه باهم

all black malleable castiron : علوم مهندسى : چدن چکش خوار تماما "سياه

all but : تقريبا،قريبا،بنزديکى

all d. : در تمام روز،همه روز

all day long : تمام روز

all edge : تمام لبه

all folls day : روز اول اوريل ،روز دروغ و شوخى مثل روز سيزدهم نوروز

all fours : چهارپا،چهار دست و پا

all hail : سلام ،ياالله

all his g.are swans : غازهاى خودش همه غوهستند

all in all : روى هم رفته

all iran : همه ايران ،سرتاسرايران

all is in readiness : همه چيز اماده است

all is vanity : همه چيز باطل است

all joking aside : شوخى بکنار

all kinds of shoes : همه جور کفش

all life long : مادام العمر

all mains receiver : علوم مهندسى : گيرنده جريان دائم و جريان متناوب راديوى برق و باطرى

all men : همه مردم ،مردم همه ،کليه مردم

all nature looked green : همه جا سبز بود،طبيعت سراسر سبز بود

all night : در تمام شب ،همه شب

all night long : تمامي شب

all of a sudden : ناگهان ،ناگاه ،بطور ناگهانى ،غفلت ،يک مرتبه

all out : بمقدار زياد , باشدت تمام

all over : سرتاسر , سرتاپا , بطور سراسري , سربسر , سراسر

all over the world : در سراسر جهان ،در همه جاى جهان ،در تمامى دنيا

all over winter : (در )سراسر زمستان

all points addressable graphics : کامپيوتر : نگاره سازى نشان دهى به همه نقاط

all position welding : علوم مهندسى : جوشکارى دو طرفه

all puppose : همه منظوره

all purpose : علوم نظامى : همه منظوره

all purpose canister : علوم نظامى : قوطى مواد منفجره همه منظوره

all relative : دارودسته

all right : (د.گ ).صحيح ،بسيار خوب ،بى عيب ،حتمى

all right reserved : هرگونه حقى محفوظ است اعم از چاپ يا تقليد ياترجمه

all risk insurance : بازرگانى : بيمه تمام حوادث

all risk insurance policy : بازرگانى : بيمه نامه تمام خطر

all risks (a.r.) : بازرگانى : تمام خطرات

all round : دورتا دور،سرتاسر،کاملا،شامل هر چيز يا هرکس

all saints day : روز کليه ء مقدسين مسيحى ،روز اول نوامبر

all souls day : روزاستغاثه براى ارواح ،روز دوم نوامبر

all that : هرآنچه

all that property : تمام ان دارايى يامال دا ازدست دادم

all that was nonsense : همه اينهاچرند( يامهمل ) بود

all the better : چه بهتر

all the same : قانون ـ فقه : معهذا

all the way : ورزش : اخرين يورش براى لمس نقطه نهايى

all the while : همه( اين ) مدت

all the world knows : همه( عالم ) ميدانند،همه کس ميداند

all the world over : در سراسر جهان

all the year round : در تمامى يا سرتاسر سال

all this : همه اينها،تمام اينها

all this while : درتمام اين مدت

all together : جمعا

all weather hood : علوم مهندسى : کلاهک مخصوص هوا

all wheel drive : علوم مهندسى : محرک تمام چرخها

all who : همه انهايى که ،همه کسانيکه

all work and no p : درکارامدن ،بکارافتادن

all crash : عمران : زمان فوريت

all heal : داروى هردرد،سنبل الطيب ،دواءعام

all in one : تنگ بست

all metal type tube : الکترونيک : لامپ فلزى

all or none law : روانشناسى : قانون همه يا هيچ

all or none response : روانشناسى : پاسخ همه يا هيچ

all play all : ورزش : مسابقه دوره اى

all pro : ورزش : تيم ستاره هاى حرفه اى

all square : ورزش : مساوى

all star : ورزش : تيم تمام ستاره

all wave antenna : الکترونيک : انتن تمام موج

all wave receiver : الکترونيک : راديوى تمام موج

all weather : علوم نظامى : همه هوايى

allach (a)esthesia : روانشناسى : جابجايى بساوشى

Allah Akbar : الله اکبر

Allahbakhsh : اللهبخش

Allahbedasht : اللهبهداشت

Allahyar : اللهيار

Allawi : علاوي

allay : ارام کردن ،از شدت چيزى کاستن

allayment : تسکين ،تخفيف

allegation : ادعا

allege : دليل آوردن

alleged : منتسب به , بنابگفته بعضي

allegedly : گفته

allegiance : تابعيت ،تبعيت ،وفادارى ،بيعت

allegiant : وفادار،صادق ،هم پيمان

allegoric : رمزى ،مجازى ،کنايه دار،تمثيلى

allegorical : مجازي , تمثيلي

allegorical verses : قانون ـ فقه : ايات متشابه

allegorically : بطورمثل ،کنايه وار،رمزوار،بطريق مثال

allegorist : تمثيل نويس

allegorization : تمثيل نويسى

allegorize : مثل گفتن , تمثيل نوشتن

allegory : کنيه , مجاز , تمثيل

allegretto a : موع نيم تند،ميانه

allegro : نشاط انگيز

allelomorph : دگرشکل

allelopathic substance : زيست شناسى : ماده دورساز

alleluia : سبحان الله

Allen : آلن

Allen Clark : آلن کلارک

allen key : علوم مهندسى : اچار الن

Allen Rome : آلن روم

alleviate : سبک کردن ،ارام کردن ،کم کردن

alleviation : تسکين

alleviative : ارام کننده ،داروى تسکين دهنده

alleviator : تخفيف دهنده ،مسکن

alleviatory : تسکيني

alley : کوچه , خيابان کوچک

alley shot : ورزش : ضربه شديد کم ارتفاع به ديوار مقابل که بعد به ديوار کنارى مى خورد

alley way : کوچه تاريک

allgaier gambit : ورزش : گامبى الگاير در گامبى شاه شطرنج

allhail : سلام ،يا الله

allheal : سنبل الطيب

allhis life : همه عمرش ،همه عمر

alliance : هم پيماني , اتحاد

allied : هم عهد , متحده , مقرون , متحد , مؤتلفه

Allied Forces : جبهه متحد

allies : متفقين

alligation : قائده اختلاط و امتزاج

alligator : تمساح

alligator clip : الکترونيک : انبر سوسمارى

alligator hood : علوم مهندسى : گيره تمساح

alligator shears : علوم مهندسى : قيچى اهرمى

allision : تصادم

alliterate : چند کلمه ء نزديک بهم را با يک حرف اغاز کردن ،اوردن کلمات با صداى مترادف مثلin summer season when soft was the sun:

alliteration : اغاز چند کلمه پياپى با يک حرف متشابه الصورت

allo : بمعنى( غير )و( ديگر)،مترادف ،مشابه

allocate : اختصاص دادن , تخصيص دادن , اختصاص کردن

allocated : مختص , اختصاصي

allocated time : علوم مهندسى : زمان نامى

allocating : اختصاص

allocation : اختصاص , تخصيص

allocation function : بازرگانى : تابع تخصيص

allocation of resources : بازرگانى : تخصيص منابع

allocative factors : بازرگانى : عوامل تخصيصى

allocator : تخصيص دهنده

allocheiria : روانشناسى : جابجايى بساوشى متقارن

allocution : خطابه ،موعظه

allodial : مطلق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولیدی لباس فرم
دانلود پاورپوینت دیابت
شهر چالوس
دانلود پاورپوینت شیمی آلی2 سه واحد درسی
دانلود پاورپوینت كنفرانس سازه پل
دانلود پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت تغذیه ورزشی
پاورپوینت فیزیولوژی انسانی
دانلود پاورپوینت روش نگارش وتدوین مقالات علمی
دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز
دانلود پاورپوینت روش های برداشت از مخازن
دانلود پاورپوینت انواع روش های برداشت از مخازن
دانلود پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی
دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی
دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی
دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)
تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)