لغات مشابه
all along the line : درامتدادهمه خط،در همه جا( کامياب)

all arms : علوم نظامى : کليه نيروها

all around : دورادور , دورتادور

all at once : ناگهان ،همه باهم

all black malleable castiron : علوم مهندسى : چدن چکش خوار تماما "سياه

all but : تقريبا،قريبا،بنزديکى

all d. : در تمام روز،همه روز

all day long : تمام روز

all edge : تمام لبه

all folls day : روز اول اوريل ،روز دروغ و شوخى مثل روز سيزدهم نوروز

all fours : چهارپا،چهار دست و پا

all hail : سلام ،ياالله

all his g.are swans : غازهاى خودش همه غوهستند

all in all : روى هم رفته

all iran : همه ايران ،سرتاسرايران

all is in readiness : همه چيز اماده است

all is vanity : همه چيز باطل است

all joking aside : شوخى بکنار

all kinds of shoes : همه جور کفش

all life long : مادام العمر

all mains receiver : علوم مهندسى : گيرنده جريان دائم و جريان متناوب راديوى برق و باطرى

all men : همه مردم ،مردم همه ،کليه مردم

all nature looked green : همه جا سبز بود،طبيعت سراسر سبز بود

all night : در تمام شب ،همه شب

all night long : تمامي شب

all of a sudden : ناگهان ،ناگاه ،بطور ناگهانى ،غفلت ،يک مرتبه

all out : بمقدار زياد , باشدت تمام

all over : سرتاسر , سرتاپا , بطور سراسري , سربسر , سراسر

all over the world : در سراسر جهان ،در همه جاى جهان ،در تمامى دنيا

all over winter : (در )سراسر زمستان

all points addressable graphics : کامپيوتر : نگاره سازى نشان دهى به همه نقاط

all position welding : علوم مهندسى : جوشکارى دو طرفه

all puppose : همه منظوره

all purpose : علوم نظامى : همه منظوره

all purpose canister : علوم نظامى : قوطى مواد منفجره همه منظوره

all relative : دارودسته

all right : (د.گ ).صحيح ،بسيار خوب ،بى عيب ،حتمى

all right reserved : هرگونه حقى محفوظ است اعم از چاپ يا تقليد ياترجمه

all risk insurance : بازرگانى : بيمه تمام حوادث

all risk insurance policy : بازرگانى : بيمه نامه تمام خطر

all risks (a.r.) : بازرگانى : تمام خطرات

all round : دورتا دور،سرتاسر،کاملا،شامل هر چيز يا هرکس

all saints day : روز کليه ء مقدسين مسيحى ،روز اول نوامبر

all souls day : روزاستغاثه براى ارواح ،روز دوم نوامبر

all that : هرآنچه

all that property : تمام ان دارايى يامال دا ازدست دادم

all that was nonsense : همه اينهاچرند( يامهمل ) بود

all the better : چه بهتر

all the same : قانون ـ فقه : معهذا

all the way : ورزش : اخرين يورش براى لمس نقطه نهايى

all the while : همه( اين ) مدت

all the world knows : همه( عالم ) ميدانند،همه کس ميداند

all the world over : در سراسر جهان

all the year round : در تمامى يا سرتاسر سال

all this : همه اينها،تمام اينها

all this while : درتمام اين مدت

all together : جمعا

all weather hood : علوم مهندسى : کلاهک مخصوص هوا

all wheel drive : علوم مهندسى : محرک تمام چرخها

all who : همه انهايى که ،همه کسانيکه

all work and no p : درکارامدن ،بکارافتادن

all crash : عمران : زمان فوريت

all heal : داروى هردرد،سنبل الطيب ،دواءعام

all in one : تنگ بست

all metal type tube : الکترونيک : لامپ فلزى

all or none law : روانشناسى : قانون همه يا هيچ

all or none response : روانشناسى : پاسخ همه يا هيچ

all play all : ورزش : مسابقه دوره اى

all pro : ورزش : تيم ستاره هاى حرفه اى

all square : ورزش : مساوى

all star : ورزش : تيم تمام ستاره

all wave antenna : الکترونيک : انتن تمام موج

all wave receiver : الکترونيک : راديوى تمام موج

all weather : علوم نظامى : همه هوايى

allach (a)esthesia : روانشناسى : جابجايى بساوشى

Allah Akbar : الله اکبر

Allahbakhsh : اللهبخش

Allahbedasht : اللهبهداشت

Allahyar : اللهيار

Allawi : علاوي

allay : ارام کردن ،از شدت چيزى کاستن

allayment : تسکين ،تخفيف

allegation : ادعا

allege : دليل آوردن

alleged : منتسب به , بنابگفته بعضي

allegedly : گفته

allegiance : تابعيت ،تبعيت ،وفادارى ،بيعت

allegiant : وفادار،صادق ،هم پيمان

allegoric : رمزى ،مجازى ،کنايه دار،تمثيلى

allegorical : مجازي , تمثيلي

allegorical verses : قانون ـ فقه : ايات متشابه

allegorically : بطورمثل ،کنايه وار،رمزوار،بطريق مثال

allegorist : تمثيل نويس

allegorization : تمثيل نويسى

allegorize : مثل گفتن , تمثيل نوشتن

allegory : کنيه , مجاز , تمثيل

allegretto a : موع نيم تند،ميانه

allegro : نشاط انگيز

allelomorph : دگرشکل

allelopathic substance : زيست شناسى : ماده دورساز

alleluia : سبحان الله

Allen : آلن

Allen Clark : آلن کلارک

allen key : علوم مهندسى : اچار الن

Allen Rome : آلن روم

alleviate : سبک کردن ،ارام کردن ،کم کردن

alleviation : تسکين

alleviative : ارام کننده ،داروى تسکين دهنده

alleviator : تخفيف دهنده ،مسکن

alleviatory : تسکيني

alley : کوچه , خيابان کوچک

alley shot : ورزش : ضربه شديد کم ارتفاع به ديوار مقابل که بعد به ديوار کنارى مى خورد

alley way : کوچه تاريک

allgaier gambit : ورزش : گامبى الگاير در گامبى شاه شطرنج

allhail : سلام ،يا الله

allheal : سنبل الطيب

allhis life : همه عمرش ،همه عمر

alliance : هم پيماني , اتحاد

allied : هم عهد , متحده , مقرون , متحد , مؤتلفه

Allied Forces : جبهه متحد

allies : متفقين

alligation : قائده اختلاط و امتزاج

alligator : تمساح

alligator clip : الکترونيک : انبر سوسمارى

alligator hood : علوم مهندسى : گيره تمساح

alligator shears : علوم مهندسى : قيچى اهرمى

allision : تصادم

alliterate : چند کلمه ء نزديک بهم را با يک حرف اغاز کردن ،اوردن کلمات با صداى مترادف مثلin summer season when soft was the sun:

alliteration : اغاز چند کلمه پياپى با يک حرف متشابه الصورت

allo : بمعنى( غير )و( ديگر)،مترادف ،مشابه

allocate : اختصاص دادن , تخصيص دادن , اختصاص کردن

allocated : مختص , اختصاصي

allocated time : علوم مهندسى : زمان نامى

allocating : اختصاص

allocation : اختصاص , تخصيص

allocation function : بازرگانى : تابع تخصيص

allocation of resources : بازرگانى : تخصيص منابع

allocative factors : بازرگانى : عوامل تخصيصى

allocator : تخصيص دهنده

allocheiria : روانشناسى : جابجايى بساوشى متقارن

allocution : خطابه ،موعظه

allodial : مطلق

alloeroticism : روانشناسى : شهوت دگرگرا

allogamous : مختلف الجنس و مختلف النوع

allometry : اندازه گيرى رشد موجودات

allomorph : واژگونه , واج گونه

allonym : اسم جعلي

allopathist : معالج بضد

allopathy : معالجه ء بيمارى با اضداد ان

allopatric : ناهم بوم ،جداگانه اتفاق افتاده ،بتنهايى وقوع يافته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت مبانی بیوشیمی 256 اسلاید
دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 206 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 20 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع 51 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری 30 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت ذهن 24 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 26 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا 13 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراوده و ارتباط 16 اسلاید
دانلود پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها 42 اسلاید
دانلود پاورپوینت مروری بر وضعیت زباله شهر تهران 14 اسلاید
دانلود پاورپوینت مشاوره گروهی 15 اسلاید
دانلود پاورپوینت مصالح در مدارس ابتدایی 31 اسلاید
دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و رایت 96 اسلاید
دانلود پاورپوینت معماری دوره ی روم باستان 23 اسلاید
دانلود پاورپوینت معماری رنسانس 22 اسلاید
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش 32 اسلاید