لغات مشابه
alumni : پسريامرديکه دراموزشگاهى تحصيل کرده وازانجافارغ التحصيل شده

alumnus : دانش آموخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: