لغات مشابه
amatory : عاشقانه ،عشق انگيز

amaurosis : روانشناسى : نابينايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: