لغات مشابه
amaurosis scacchistica : ورزش : کورى شطرنجى

amaurotic idiocy : روانشناسى : کانايى همراه با نابينايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: