لغات مشابه
amaz : هاج وواج

amaze : حيران کردن , متحير ساختن , حيرت کردن , بهت زده کردن , مبهوت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: