لغات مشابه
amazedness : سرگشتگى ،شگفت

amazement : سرگشتگي , اعجاب , سرگرداني , بهت , حيرت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: