لغات مشابه
ambient pressure : علوم هوايى : فشار محيط

ambient quality standard : زيست شناسى : استاندارد کيفيت پرمون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: