لغات مشابه
ambiguity : ابهام

ambiguous : مبهم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: