لغات مشابه
ambiguous language : زبان مبهم

ambiguously : بطور مبهم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: