لغات مشابه
ambulant : گردنده ،سيار،متحرک

ambulate : درحرکت بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: