لغات مشابه
analog digital : قياسى به رقمى

analog signal : علامت قياسي

analog to digital : کامپيوتر : انالوگ به ديجيتال

analog transmission : مخابره قياسي

analogic : قياسى

analogical : قابل قياس

analogically : قياسا،به قياس

analogies test : روانشناسى : ازمون قياسها

analogist : قياس و استدلال کننده

analogize : قياس کردن ،تشبيه کردن

analogous : قابل قياس

analogous pole : الکترونيک : شبه قطب

analogue : مانند،نظير،شباهت ،شى قابل قياس ،(فلسفه )لغت متشابه

analogue computer : علوم مهندسى : کامپيوتر انالوگ

analphabet : حاکى از بيسوادى ،بيسوادى

analphabetic : وابسته به بيسوادى

analyse : تجزيه کردن ،تحليل کردن ،(مج ).موشکافى کردن ،جداکردن ،جزئيات را مطالعه کردن ،پاره پاره کردن ،تشريح کردن ،(ش ).با تجزيه ازمايش کردن ،فرگشايى کرد ن

analyser : الکترونيک : اناليزاتور

analysis : تجزيه , تحليل , حل

analysis graphics : کامپيوتر : نمودارهاى تحليلى

analysis of covariance : روانشناسى : تحليل هم پراکنش

analyst : تحليل گر

analytic (al) : تجزيه اى ،تحليلى

analytic therapy : روانشناسى : درمان تحليلى

analytical : تحليلي

analytical chemistry : شيمى : شيمى تجزيه

analytical engine : ماشين تحليلي

analytical function : بازرگانى : تابع تحليلى

analytical psychology : روانشناسى : روانشناسى تحليلى

analytically : بطور تجزيه ،از راه تجزيه

analytics : فرگشاشناسي

analyzable : فرگشاپذير

analyzation : )=analysis(

analyze : حلاجي کردن , تجزيه کردن , تحليل کردن , تشريح کردن

analyze a problem : مسئله حلاجي کردن

analyzer prism : شيمى : منشور کافنده

analyzing : حلاجي

anamorphic : تغيير شکل دهنده

anancasm : روانشناسى : رفتار وسواسى

anandria : روانشناسى : فقدان ويژگيهاى نرينگى

anandrous : بى پرچم

ananke : نجوم : انانک

anapest : واحد شعرى که مرکب از دو هجاى کوتاه و يک هجاى بلند باشد

anaphia : روانشناسى : ناتوانى بساوشى

anaphora : (بديع )تکرار يک يا چند عبارت متوالى

anaphrodisiac : کاهنده شهوت

anaplasty : پيوند کارى

anarch : شورشى ،اشوب طلب

anarchic : هرج و مرج ،مربوط به اشفتگى اوضاع

anarchic(al) : هرج و مرج ،بى قانونى

anarchist : آشوب طلب , هرج و مآرج طلب

anarchistic : وابسته به هرج و مرج طلبى

anarchy : بي قانوني , بي نظمي , هرج و مرج , آشوب طلبي

anarthria : روانشناسى : زبان پريشى گفتارى

anarthritic : ضد نقرس ،علاج نقرس ،دواى نقرس

anarthrous : بى حرف تعريف ،بى بند،بى مفصل

anasarca : (طب )استسقاء عمومى يا لحمى بدن ،ورم تقريبا شديد،پشام

anastigmat : عدسى غير استيگمات( کروى)

anastomois : به هم پيوستن ،تلاقى ،در هم بازشدگى

anastomose : بهم پيوستن ،جوش خوردن( درمورد اعضاء بدن)

anastomosis : همدهانگري , بهم پيوستن

anastrophe : کلمات مقلوب , قلب عبارت

anathema : هرچيزى که مورد لعن واقع شود،لعنت و تکفير،مرتد شناخته شده از طرف روحانيون

anathematize : نفرين کردن ،لعنت کردن ،نفرين شدن

anation : شيمى : انيون دار کردن

anatomic : تشريحى ،وابسته به کالبد شناسى

anatomical : تشريحي

anatomical age : روانشناسى : سن کالبدى

anatomically : از روى تشريح ،مطابق علم ،تشريح

anatomist : کالبد شناس , تشريح دان

anatomize : کالبد شناسى کردن ،تشريح کردن ،قطعه قطعه کردن ،تجزيه کردن

anatomy : کالبد شناسي , استخوانبندي , مبحث تشريح

Anbar : عنبر

ancestor : نيا , جده , جد

ancestors : اجداد , نياکان , آباء

ancestral : اجدادي , نياکاني , نسبي

ancestress : جده

ancestry : اصل ونسب

anchimeric assistance : شيمى : کمک گروه مجاور

anchor : لنگر , لنگر انداختن

anchor 1 : علوم دريايى : لنگر انداختن

anchor 2 : علوم دريايى : لنگر

anchor ball : علوم نظامى : گوى لنگر

anchor block : عمران : بلوکهايى که جهت مهار کردن لوله هنگام نصب کار گذاشته ميشوند

anchor buoy : علوم دريايى : بويه لنگر

anchor clear : علوم نظامى : لنگر ازاد است

anchor dues : علوم دريايى : هزينه هاى لنگر

anchor engine : علوم نظامى : موتور دوار لنگر

anchor ice : علوم نظامى : يخهاى کف دريا

anchor light : علوم نظامى : چراغ لنگر

anchor line extension kits : علوم نظامى : جعبه وسايل افزودن به طول کابل چتر نجات

anchor person : گويندهاخبار

anchor plate : علوم مهندسى : سپر

anchor pole : الکترونيک : ديرک مهار

anchor rod : الکترونيک : ميل مهار

anchor shackle : علوم دريايى : بخوى لنگر

anchor strop : علوم دريايى : بند لنگر

anchor work : علوم دريايى : کار با لنگر

anchor(man) : ورزش : نفر اخر تيم امدادى

anchorage : لنگراندازي

anchorage buoy : علوم نظامى : بويه لنگرگاه

anchorage distance : عمران : فاصله تکيه گاهى

anchorage plate : عمران : صفحه مهارى

anchored filament : الکترونيک : افروزه مهار شده

anchoress : زن گوشه نشين ،زن عزلت گزين ،راهبه

anchoret : زاهد گوشه نشين

anchoring effect : روانشناسى : اثر تکيه گاهى

anchoring point : روانشناسى : نقطه مرجع

anchorite : )=anchret(گوشه نشين ،زاهد،خلوت نشين ،راهب

anchovy : کولي

ancient : باستاني , ديرنه , عتيقه , ديرينه , کهن , عتيق , ديرين , قديم

ancient relics : اثار باستانى ،عتيقات

ancient. : باستان

anciently : در قديم ،در عهد باستان

ancientness : قدمت

ancientry : عهد قديم

ancients : گذشتگان

ancilla : )pl.ancillae(پيشخدمت زن ،کلفت ،خادمه

ancillary : فرعى ،معين ،کمکى ،کمک ،دستيار،تابع ،مستخدم بومى ،مربوط به کلفت

ancillary suit : قانون ـ فقه : دعوى طارى

ancipital : دو دم

ancipitous : دو دمه ،دو طرفه ،دو رو

and : و , ضرب منطقي , هم

and all that : و از اينگونه سخنان

and if not : وگرنه ،والا

and no mistake : البته ،بدون شک

and now to be serious : ديگر شوخى بکنار

and so forth : قانون ـ فقه : و قس عليهذا

and so on : و مانند ان ،همينطور،وقس على هذا

and that : انهم

and vice versa : قانون ـ فقه : وبالعکس

andante : (مو ).نسبتا ملايم( نواخته شود)،نسبتا اهسته ،بارامى ،بملايمت

Andersen : آندرسن

Anderson : اندرسن

Anderson Cancer Research Center : مرکز سرطان شناسي اندرسون

anderssen attack : ورزش : حمله اندرسن در دفاع فرانسوى شطرنج

anderssen opening : ورزش : گشايش اندرسن

Andes : آند

andiron : پيش بخارى ،سه پايه اى که کنار بخارى مى گذاشتند

Andre Loban : آندره لابان

androginy : نر و مادگى ،خنثايى

androgynous : خنثي , دوجنسه

androgyny : دوجنسي

android : کامپيوتر : نام يک ادم مکانيکى که شبيه انسان مذکر است

andromache : (افسانه ء يونان )زن هکتور)Hector(

andromania : روانشناسى : حشرى بودن زن

androphagous : ادم خوار

androphobia : روانشناسى : مرد هراسى

anecdotage : مجموع حکيات

anecdotal : حکيتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت موج شكن
هوش مصنوعی Artifical Inteligence
پاورپوینت متابولیسم لنفوسیت در فعالیت ورزشی
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اسپک والیبال
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت اسلم دانک
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پرتاب دیسک
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پرش سه گام
دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل پرش طول
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب توپ در بیسبال
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت Lung
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پیچ در ژیمناستیک
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دو ضرب وزنه برداری
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سرویس تنیس
دانلود پاورپوینت تحلیل سازه ها
دانلود پاورپوینت تغذیه روزانه گوساله
دانلود پاورپوینت تغییر و تحول در سازمان
دانلود پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان