لغات مشابه
analog signal : علامت قياسي

analog to digital : کامپيوتر : انالوگ به ديجيتال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: