لغات مشابه
analog to digital : کامپيوتر : انالوگ به ديجيتال

analog transmission : مخابره قياسي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: