لغات مشابه
analog transmission : مخابره قياسي

analogic : قياسى

analogical : قابل قياس

analogically : قياسا،به قياس

analogies test : روانشناسى : ازمون قياسها

analogist : قياس و استدلال کننده

analogize : قياس کردن ،تشبيه کردن

analogous : قابل قياس

analogous pole : الکترونيک : شبه قطب

analogue : مانند،نظير،شباهت ،شى قابل قياس ،(فلسفه )لغت متشابه

analogue computer : علوم مهندسى : کامپيوتر انالوگ

analphabet : حاکى از بيسوادى ،بيسوادى

analphabetic : وابسته به بيسوادى

analyse : تجزيه کردن ،تحليل کردن ،(مج ).موشکافى کردن ،جداکردن ،جزئيات را مطالعه کردن ،پاره پاره کردن ،تشريح کردن ،(ش ).با تجزيه ازمايش کردن ،فرگشايى کرد ن

analyser : الکترونيک : اناليزاتور

analysis : تجزيه , تحليل , حل

analysis graphics : کامپيوتر : نمودارهاى تحليلى

analysis of covariance : روانشناسى : تحليل هم پراکنش

analyst : تحليل گر

analytic (al) : تجزيه اى ،تحليلى

analytic therapy : روانشناسى : درمان تحليلى

analytical : تحليلي

analytical chemistry : شيمى : شيمى تجزيه

analytical engine : ماشين تحليلي

analytical function : بازرگانى : تابع تحليلى

analytical psychology : روانشناسى : روانشناسى تحليلى

analytically : بطور تجزيه ،از راه تجزيه

analytics : فرگشاشناسي

analyzable : فرگشاپذير

analyzation : )=analysis(

analyze : حلاجي کردن , تجزيه کردن , تحليل کردن , تشريح کردن

analyze a problem : مسئله حلاجي کردن

analyzer prism : شيمى : منشور کافنده

analyzing : حلاجي

anamorphic : تغيير شکل دهنده

anancasm : روانشناسى : رفتار وسواسى

anandria : روانشناسى : فقدان ويژگيهاى نرينگى

anandrous : بى پرچم

ananke : نجوم : انانک

anapest : واحد شعرى که مرکب از دو هجاى کوتاه و يک هجاى بلند باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: