لغات مشابه
anastomosis : همدهانگري , بهم پيوستن

anastrophe : کلمات مقلوب , قلب عبارت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: