لغات مشابه
anastrophe : کلمات مقلوب , قلب عبارت

anathema : هرچيزى که مورد لعن واقع شود،لعنت و تکفير،مرتد شناخته شده از طرف روحانيون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: