معنی anchor pole

anchor pole
الکترونيک : ديرک مهار
کلمات مشابه

anchor rod : الکترونيک : ميل مهار

anchor shackle : علوم دريايى : بخوى لنگر

anchor strop : علوم دريايى : بند لنگر

anchor work : علوم دريايى : کار با لنگر

anchor(man) : ورزش : نفر اخر تيم امدادى

anchorage : لنگراندازي

anchorage buoy : علوم نظامى : بويه لنگرگاه

anchorage distance : عمران : فاصله تکيه گاهى

anchorage plate : عمران : صفحه مهارى

anchored filament : الکترونيک : افروزه مهار شده

anchoress : زن گوشه نشين ،زن عزلت گزين ،راهبه

anchoret : زاهد گوشه نشين

anchoring effect : روانشناسى : اثر تکيه گاهى

anchoring point : روانشناسى : نقطه مرجع

anchorite : )=anchret(گوشه نشين ،زاهد،خلوت نشين ،راهب

anchovy : کولي

ancient : باستاني , ديرنه , عتيقه , ديرينه , کهن , عتيق , ديرين , قديم

ancient relics : اثار باستانى ،عتيقات

ancient. : باستان

anciently : در قديم ،در عهد باستان

ancientness : قدمت

ancientry : عهد قديم

ancients : گذشتگان

ancilla : )pl.ancillae(پيشخدمت زن ،کلفت ،خادمه

ancillary : فرعى ،معين ،کمکى ،کمک ،دستيار،تابع ،مستخدم بومى ،مربوط به کلفت

ancillary suit : قانون ـ فقه : دعوى طارى

ancipital : دو دم

ancipitous : دو دمه ،دو طرفه ،دو رو

and : و , ضرب منطقي , هم

and all that : و از اينگونه سخنان

and if not : وگرنه ،والا

and no mistake : البته ،بدون شک

and now to be serious : ديگر شوخى بکنار

and so forth : قانون ـ فقه : و قس عليهذا

and so on : و مانند ان ،همينطور،وقس على هذا

and that : انهم

and vice versa : قانون ـ فقه : وبالعکس

andante : (مو ).نسبتا ملايم( نواخته شود)،نسبتا اهسته ،بارامى ،بملايمت

Andersen : آندرسن

Anderson : اندرسن

Anderson Cancer Research Center : مرکز سرطان شناسي اندرسون

anderssen attack : ورزش : حمله اندرسن در دفاع فرانسوى شطرنج

anderssen opening : ورزش : گشايش اندرسن

Andes : آند

andiron : پيش بخارى ،سه پايه اى که کنار بخارى مى گذاشتند

Andre Loban : آندره لابان

androginy : نر و مادگى ،خنثايى

androgynous : خنثي , دوجنسه

androgyny : دوجنسي

android : کامپيوتر : نام يک ادم مکانيکى که شبيه انسان مذکر است

andromache : (افسانه ء يونان )زن هکتور)Hector(

andromania : روانشناسى : حشرى بودن زن

androphagous : ادم خوار

androphobia : روانشناسى : مرد هراسى

anecdotage : مجموع حکيات

anecdotal : حکيتي

anecdotal evidence : روانشناسى : شواهد داستان گونه

anecdotal method : روانشناسى : روش واقعه نگارى

anecdote : ضرب المثل , قصه کوتاه

anecdotes : فکاهيات

anecdotist : حکايت نويس ،قصه گو

anechoic : بدون انعکاس ،ناپژواک

anele : تدهين يا روغن مالى کردن

anemia : کم خوني

anemic : کم خون

anemogram : زيست شناسى : بادنگاشت

anemograph : بادنگار

anemography : باد نگاري

anemology : باد شناسي

anemometer : بادسنج

anemometry : بادسنجي

anemone : لاله نعمان

anemophilous : (گ.ش ).لقاح شونده در اثر باد

anencephalia : روانشناسى : بى مغزى

anent : همراهى( با)،در مشارکت با،مربوط به ،دراطراف

anergasia : روانشناسى : زوال کارکرد

anergia : روانشناسى : بى رمقى

anergic schizophrenic : روانشناسى : اسکيزوفرن بى رمق

anerol barometer : علوم نظامى : فشار سنج انروئيد

anestablished fact : امر محقق

anesthesia : هوش بري , بي هوشي , بيحسي

anesthesiologist : متخصص بيهوشي

anesthesiology : هوش برشناسى ،علم بى هوشى ،مبحث بى هوشى( در طب)

anesthesize : بيهوش کردن

anesthetic : بيحس کننده

anesthetist : ويژه گر هوش برى ،پزشک متخصص بيهوشى و بى حسى

anesthetize : بي حس کردن

aneurism : انوريسما،اتساع شريان

aneurysm : روانشناسى : اتساع عروقى

anew : از نو،دوباره ،بطرز نوين ،از سر

anfractuos : پيچ و خم دار

anfractuosity : پيچيدگى ،پيچ و خم ،ابهام

anfractuous : مارپيچى ،پرپيچ و خم

angary : حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بيطرف

angel : فرشته

angel of death : ملک الموت

angel worship : فرشته پرستى

angelfish : (ج.ش ).نوعى کوسه ماهى

angelic : ملکي , فرشتهي

angelic or ical : فرشته اى ،فرشته خو،اسمانى

معنی anchor pole به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی