معنی annealed steel

annealed steel
الکترونيک : فولاد تابديده
کلمات مشابه

annealing point : شيمى : دماى تابکارى

annealing process : شيمى : فرايند تابکارى

annelid : زرفيني

annex : ضميمه کردن , ضميمه سازي

annexation : الحاق , ضميمه سازي , ضم

annexation of territory : قانون ـ فقه : الحاق سرزمين

annexed : الحاقي , ضميم

annihilable : فناپذير،نابود شدنى

annihilate : نابود کردن , کن فيکون کردن

annihilation : نابودي

annihilation operator : شيمى : عملگر نابودى

annihilation radiation : شيمى : تابش نابودى

annihilator : نابودکننده

anniversary : جشن يادگاري , سالروز , سالگرد

anno domini : بعد از ميلاد مسيح ،ميلادى

anno hegirae : برطبق سال هجرى ،مطابق تقويم هجرى

annotation : حاشيهنويسي

annotation symbol : کامپيوتر : علامت حاشيه نويسى

annotator : حاشيه نويس ،ياد داشت کننده ،مفسر،تفسير نويس

announce : اعلان کردن , اعلامداشتن , اعلام کردن , علنا اظهار داشتن , مدرک دادن , اعلامکردن

announce in advance : علوم نظامى : از پيش اعلام کردن

announcement : آگهي , اعلام

announcer : اعلام کننده , اعلامکننده , گوينده

announcer of good news : مبشر

annoy : بيحوصله کردن , دلتنگ کردن , مزاحم شدن , دلخورکردن , برسرلج آوردن , رنجه کردن , آزردن , رنجه دادن , آسوده نگذاشتن , مردم آزاري کردن , رنجاندن , آزرده کردن , بستوه آوردن , اذيت کردن

annoyance : ملا خاطر , دلخوري , رنجش , آزردگي , تاذي , موي دماغ , ملال

annoyed : دلخور , آزرده , آزرده خاطر , ضجور

annoying : مدم آزار , رنجاننده , اذيت کننده , سرخوري , آزار دهنده

annual : يک ساله , ساليانه , سنواتي , يکساله , سالانه

Annual : سالی یکبار ، سالانه

Annual : سالی یکبار ، سالانه

annual average score : علوم نظامى : ميانگين نمره ساليانه تعرفه خدمتى

annual budget : بازرگانى : بودجه سالانه

annual efficiency index : علوم نظامى : شاخص کارايى سالانه خدمتى

annual event : رويداد سال

annual financial statement : بازرگانى : گزارش مالى سالانه

annual food plan : علوم نظامى : برنامه غذايى ساليانه

annual general inspection : علوم نظامى : بازديد عمومى ساليانه

annual income : بازرگانى : درامد سالانه

annual leave : قانون ـ فقه : مرخصى سالانه

annual mercury : سلمه

annual patent fee : بازرگانى : حق الامتياز سالانه

annual payment : پرداخت ساليانه ،قسط ساليانه

annual payment factor : عمران : ضريب بازپرداخت ساليانه

annual precipitation : عمران : بارندگى ساليانه

annual preciptation : معمارى : ريزش سالانه

annual rainfall : معمارى : بارش سالانه

annual rate of growth : بازرگانى : نرخ رشد سالانه

annual report : گزارش سالانه , گزارشسالانه

annual storage : معمارى : مخزن سالانه

annual training : علوم نظامى : اموزش ساليانه

annual wage : بازرگانى : دستمزد سالانه

annuality factor : عمران : ضريب مستمر ساليانه

annually : همه ساله , سالانه

annuallyy : سال به سال ،همه ساله ،هر سال ،هر ساله ،ساليانه

annuities : بازرگانى : مقررى سالانه

annul : لغو کردن ،باطل کردن ،خنثى کردن

annular burner : علوم مهندسى : مشعل حلقوى

annular jet : معمارى : فوران حلقوى

annular projection : علوم مهندسى : برامدگى حلقوى

annulary : انگشتر وار،حلقه دار

annulate : حلقوى ،حلقه دار

annulation : الغا

annulene : شيمى : انولن

annulet : حلقه يا انگشتر کوچک

annulment : نسخ , ابطال

annulose : حلقه دار،حلقه وار

annulus : ( )pl.annuli & annuluses(هند ).دايره اى که بوسيله ء گردش يک دايره وراء محيط خودتشکيل گردد،فضاى بين دواير متحد المرکز،حلقه ،حلقوى

annum : ساليانه ،در سال

annunciate : اگهى دادن ،خبر دادن ،مطلع کردن

annunciation : تبشير

annunciator wire : الکترونيک : سيم زنگ احضار

annunciatory : بشارتي

anode : قطب مثبت , آنود

anode (differential) resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت اند

anode (potential) fall : الکترونيک : افت فشار اند

anode band detection : علوم مهندسى : يکسوسازى اندى

anode breakdown voltage : الکترونيک : ولتاژ جرقه زنى اند

anode current : الکترونيک : جريان صفحه اند

anode dark space : الکترونيک : فضاى تاريک اند

anode rays : شيمى : پرتو اندى

anode region : الکترونيک : پهنه اند

anode saturation : الکترونيک : اشباع اند

anode sputtering : الکترونيک : اند پرانى

anode supply : الکترونيک : تغذيه صفحه

anode voltage : الکترونيک : ولتاژ اندى

anodic : علوم مهندسى : اندى

anodic oxidation : علوم مهندسى : پروسه اکسيداسيون الکتروليتى

anodic protection : شيمى : حفاظت اندى

anodic treatment : علوم مهندسى : اکسيداسيون اندى

anoint : مسح کردن , تدهين کردن

anointed : مسح شدن

anointment : تدهين

anoit : روغن مالي کردن

anoiting : روغن مالي , تدهيني

anomaloscope : روانشناسى : نابهنجارى سنج ادراک رنگ

anomalous : غير متشابه

anomalous curve : شيمى : منحنى غير عادى

anomalous dichromatism : روانشناسى : نابهنجارى دو رنگ بينى

anomalous effect : شيمى : اثر غير عادى

معنی annealed steel به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی