لغات مشابه
anodic treatment : علوم مهندسى : اکسيداسيون اندى

anoint : مسح کردن , تدهين کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: