لغات مشابه
ant hill : چال مورچه

ant lion : اسيابانک

antacid : دواى ضد ترشى معده ،ضد اسيد معده

antaeus : (افسانه ء يونان )پهلوان غول اساى ليبى که پسر زمين بود

antagonise : دشمنى کردن ،کشمکش کردن ،ستيزه کردن

antagonism : اصل مخالف , هم آوري

antagonist : هم نبرد

antagonistic cooperation : زيست شناسى : همکارى ناساز

antagonistically : از روى مخالفت يا دشمنى ،از روى رقابت

antagonize : دشمني کردن , دشمن کردن

antalgic : ارام کننده ،درد نشان ،تسکين دهنده

antalkali : ضد قليا

antapex : نجوم : انتاپکس

antarafacial reaction : شيمى : واکنش دوزخى

antarctic : قطب جنوبي , قطب جنوب

antarctic circle : مدار قطب جنوب

Antarctic Ocean : اقيانوس منجمد جنوبي

antasthmatic : ضد تنگى نفس ،دافع تنگى نفس ،دواى تنگى نفس

ante : :)vt.& vi.(بالا بردن ،نشان دادن ،توپ زدن :)ante- pref.(.پيشوندى است بمعنى - پيش - و - قبل از -و - درجلو-

ante meridiem : پيش از نصف النهار

ante meridiem (am) : علوم دريايى : پيش از ظهر

anteater : (ج.ش ).جانور پستاندار مورچه خوار،اردوارک ،پرنده ء مورچه خوار

antebellum : قبل از جنگ داخلى امريکا

antecede : سابق يا اسبق بودن ،(از لحاظ مکان و زمان و مقام )برترى جستن ،پيش رفتن ،جلوترامدن

antecedence : پيشى ،پيشروى ،تقدم ،سبقت

antecedent : ماقبل

antecendent phenomenon : زيست شناسى : پديده پيشين

antecessor : پيشرو،مقدم

antechamber : اطاق کفش کن ،پيش اطاقى

antechoir : جايگاه مخصوص روحانيون و سرايندگان در کليسا

antedate : جلو انداختن

antedated cheque : قانون ـ فقه : چک به تاريخ مقدم بر تاريخ واقعى صدور

antedating : روانشناسى : پيشايند

antediluvian : وابسته به پيش از طوفان ،پيش از طوفان نوح ،ادم کهن سال ،ادم کهنه پرست

antelope : antelopes(، )pl.antelopeبزکوهى

antemeridian : پيش از ظهر

antemeridiem : )= A.M.(قبل از ظهر( مخفف ان A.M.است)

antemetic : (داروى )ضد قى

antemortem : قبل از مرگ ،مرگ زود رسيده

antemundane : مربوط به پيش از افرينش جهان ،پيش از جهانى

antenna : شاخک , سرو , موج گير , سرون , آنتن

antenna capacity : الکترونيک : ظرفيت انتن

antenna coil : الکترونيک : پيچک انتن

antenna gain : الکترونيک : بهره انتن

antenna ground : الکترونيک : انتن زمينى

antenna impedance : الکترونيک : ناگذرايى انتن

antenna inductance : الکترونيک : القاءگرى انتن

antenna wavelength : الکترونيک : طول موج انتن

antenuptial : مربوط به پيش از عروسى

antepartem : روانشناسى : پيش زايمانى

antepaschal : مربوط به پيش ازعيد فطير يا عيد فصح

antepenul : پيش از ماقبل اخر

antepenult : هجاى

antepenultimate : پيش از ماقبل اخر،دو تا به اخر مانده

anteprandial : پيش از ناهار( ى)

anter : دخمه ،غار،سردابه

anterior commissure : روانشناسى : بافت رابط قدامى

anteriority : تقدم ،پيشى

anterograde amnesia : روانشناسى : ياد زدودگى پيش گستر

anteroom : کفش کن

anteversion : انحراف زاهدان به جلو

antevert : به جلو منحرف کردن

anth : anth- pref.(،ant-، :)anti-پيشوندهاييست بمعنى> ضد <و> مخالف <و> درعوض < و>بجاى < و غيره مثلANTIchrist :

anthelion : هاله رو به روى خورشيد

anthelmintic : کرم کش ،دافع کرم روده ،مربوط بداروى ضد کرم

anthem : سرودى که دسته جمعى در کليسا ميخوانند

anther : بساک

antheridium : )pl.antheridia(عضو تناسلى نر در نهانزادان ،بساک

anthesis : (گ.ش ).شکوفان ،غرق شکوفه ،عمل شکفتن غنچه

anthill : مورتپه ،خاکريزى که مور هنگام لانه سازى در اطراف لانه خود ايجاد ميکند

anthography : گل شناسى ،شرح گل

anthoid : گل مانند،شبيه به گل

anthologist : جنگ نگار،متخصص و متبحر در گلچين قطعات ادبى

anthologize : گلچين ادبى جمع کردن

anthology : جنگ

anthophagous : تغذيه شده با گل ،تغذيه کننده از شهد گل

anthotaxy : گفتار در ارايش گل

anthracene yellow : شيمى : زرد انتراسن

anthracite : آنتراسيت

anthracoid : مانند گنده ،طاول يا کفگيرک

anthrax : ينتراکس , خراج , سياه زخم

anthrop : )= anthropo(پيشوند بمعانى > انسان < و> جنس انسان<

anthropic : (زيست شناسى )مربوط به دوران پيدايش انسان

anthropo : )= anthrop(پيشوند بمعانى > انسان < و> جنس انسان<

anthropocentric : معتقد باينکه انسان اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات است

anthropocentrism : روانشناسى : انسان محورى

anthropoda : بند پيان

anthropogenesis : مبحث پيدايش و تکامل بشر

anthropogenic : مربوط به پيدايش و تکامل انسان ،مربوط به برخورد و تماس بشر با طبيعت

anthropography : نژاد شناسي

anthropoid : شبه انسان

anthropological : وابسته بانسان شناسى ،مربوط بطبيعت انسانى

anthropologist : مردمشناس

anthropology : مردمشناسي

anthropometric : وابسته به مبحث اندازه گيرى بدن انسان

anthropomorphic : شبيه انسان , انسان شکل

anthropomorphize : جنبه انسانى براى خدا قائل شدن

anthropomorphous : داراى شکل ادم

anthroponomy : روانشناسى : رفتارشناسى

anthropopathism : اعتقاد به وجود روح انسانى در اشياء و موجودات

anthropophagite : ادمخوار

anthropophagous : مربوط به ادم خوارى ،تغذيه کننده از گوشت انسان

anthropophagus : )pl.anthropophagi(ادم خوار،وحشى

anthropophagy : ادم خوارى

anthropophobia : روانشناسى : انسان هراسى

anthroposophy : علم شناسايى طبيعت و ماهيت انسانى

anti : ضد

anti aircraft defense : علوم نظامى : پدافند ضد هوايى

anti American : ضد آمريکيي

anti comintern pact : قانون ـ فقه : anti...

anti corrosion composition : علوم دريايى : رنگ ضد زنگ

anti cyclical : بازرگانى : ضد دوره اى

anti development policy : بازرگانى : سياست ضد توسعه

anti drug : ضد مواد مخدر

anti drumming sheet : علوم مهندسى : ورق ضد تورم

anti fascist : ضد فاشيست

anti federalist : اشخاصى که درسال 1787-88 مخالف اساس حکومت امريکا بودند( مخفف ان A&E است)

anti flouing paint : علوم دريايى : رنگ ضد خزه

anti freeze mixture : علوم مهندسى : مخلوط ضد يخ

anti freeze pump : علوم مهندسى : پمپ ضد يخ

anti friction bearing : علوم مهندسى : ياطاقان غلطکى

anti hum condenser : علوم مهندسى : خازن ضد پارازيت

anti interference capacitor : علوم مهندسى : خازن ضد تداخل

anti interference device : علوم مهندسى : دستگاه ضد تداخل

anti Israeli : ضد اسرييلي

anti Jewish : ضد يهودي

anti semite : ضد يهود،مخالف اقوام سامى

anti semitism : مخالف با يهوديان

anti sepsis : (طب )جلوگيرى از رشد و ازدياد ميکربها در اثر مواد ضدعفونى

anti skid chain : علوم مهندسى : زنجير محافظ در برابر لغزش

anti skid protection : علوم مهندسى : حفاظت از لغزش

anti slip plate : علوم مهندسى : ورقه ضد لغزش

anti social : بازرگانى : ضد اجتماعى

anti socialist : بازرگانى : ضد سوسياليستى

anti submarine carrier (cvs) : علوم دريايى : ناو هواپيمابر ضد زير دريايى

anti aircraft missile : موشک ضد هويي

anti bacterial : ضد ميکروب

anti balance tab : علوم هوايى : بالچه اى که روى سطوح کنترل که در جهت انحراف سطح اصلى منحرف شده و گشتاور لازم براى انحراف سطح را افزايش ميدهد و حرکت انرا در مقابل جريان هوا مشکل ميسازد

anti blush tinner : علوم هوايى : ماده رقيق کننده ايکه به کندى خشک ميشود و در شرايط رطوبت زياد براى جلوگيرى از التهاب لعاب روى سطح بکار ميرود

anti capitalist : بازرگانى : ضد سرمايه دارى

anti collision light : علوم هوايى : چراغ يا لامپ چشمک زنى که در بالاى سکان عمودى يا زير هواپيما به منظور افزايش قابليت ديده شدن نصب ميگردد

anti decay : ضد پوسيدگي

anti derivative : عمران : ضد مشتق

anti detonant : علوم هوايى : مايع ضد بدسوزى

anti detonation : علوم هوايى : ضد بدسوزى

anti drag wire : علوم هوايى : اجزاء بست کارى ساختمانى

anti flood valve : عمران : شير اطمينان مانع طغيان

anti governmental : ضد دولتي

anti icing fluid : علوم هوايى : مايع ضد يخ

anti induction cable : الکترونيک : کابل ضد القا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت روش های تربیت فرزند
جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف
جزوه سیستم زمانسنجی با کرنومتر Stop Watch
فایل اتوکد سازه بتنی 4 طبقه به همراه جزییات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع صمیمیت زناشویی
بررسی سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا
ساختمان بتون فولادی ( مزایا و معایب )
تحقیق راه ترابری
تحقیق خصوصیات سیمان
تعیین مقادیر اجزاء بتن در یک متر مكعب
تحقیق سنگ بوكسیت
سیاستهای مسكن در اروپا
تحقیق فرم در معماری
كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران
مطالعات باستان شناسی
بررسی معماری ایران در دوره سلجوقی
بررسی معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی
بررسی معماری پلها
معماری پلها در شهرهای مختلف