لغات مشابه
antagonist : هم نبرد

antagonistic cooperation : زيست شناسى : همکارى ناساز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: