لغات مشابه
antagonize : دشمني کردن , دشمن کردن

antalgic : ارام کننده ،درد نشان ،تسکين دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: