لغات مشابه
antalgic : ارام کننده ،درد نشان ،تسکين دهنده

antalkali : ضد قليا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: