لغات مشابه
antemeridian : پيش از ظهر

antemeridiem : )= A.M.(قبل از ظهر( مخفف ان A.M.است)

antemetic : (داروى )ضد قى

antemortem : قبل از مرگ ،مرگ زود رسيده

antemundane : مربوط به پيش از افرينش جهان ،پيش از جهانى

antenna : شاخک , سرو , موج گير , سرون , آنتن

antenna capacity : الکترونيک : ظرفيت انتن

antenna coil : الکترونيک : پيچک انتن

antenna gain : الکترونيک : بهره انتن

antenna ground : الکترونيک : انتن زمينى

antenna impedance : الکترونيک : ناگذرايى انتن

antenna inductance : الکترونيک : القاءگرى انتن

antenna wavelength : الکترونيک : طول موج انتن

antenuptial : مربوط به پيش از عروسى

antepartem : روانشناسى : پيش زايمانى

antepaschal : مربوط به پيش ازعيد فطير يا عيد فصح

antepenul : پيش از ماقبل اخر

antepenult : هجاى

antepenultimate : پيش از ماقبل اخر،دو تا به اخر مانده

anteprandial : پيش از ناهار( ى)

anter : دخمه ،غار،سردابه

anterior commissure : روانشناسى : بافت رابط قدامى

anteriority : تقدم ،پيشى

anterograde amnesia : روانشناسى : ياد زدودگى پيش گستر

anteroom : کفش کن

anteversion : انحراف زاهدان به جلو

antevert : به جلو منحرف کردن

anth : anth- pref.(،ant-، :)anti-پيشوندهاييست بمعنى> ضد <و> مخالف <و> درعوض < و>بجاى < و غيره مثلANTIchrist :

anthelion : هاله رو به روى خورشيد

anthelmintic : کرم کش ،دافع کرم روده ،مربوط بداروى ضد کرم

anthem : سرودى که دسته جمعى در کليسا ميخوانند

anther : بساک

antheridium : )pl.antheridia(عضو تناسلى نر در نهانزادان ،بساک

anthesis : (گ.ش ).شکوفان ،غرق شکوفه ،عمل شکفتن غنچه

anthill : مورتپه ،خاکريزى که مور هنگام لانه سازى در اطراف لانه خود ايجاد ميکند

anthography : گل شناسى ،شرح گل

anthoid : گل مانند،شبيه به گل

anthologist : جنگ نگار،متخصص و متبحر در گلچين قطعات ادبى

anthologize : گلچين ادبى جمع کردن

anthology : جنگ

anthophagous : تغذيه شده با گل ،تغذيه کننده از شهد گل

anthotaxy : گفتار در ارايش گل

anthracene yellow : شيمى : زرد انتراسن

anthracite : آنتراسيت

anthracoid : مانند گنده ،طاول يا کفگيرک

anthrax : ينتراکس , خراج , سياه زخم

anthrop : )= anthropo(پيشوند بمعانى > انسان < و> جنس انسان<

anthropic : (زيست شناسى )مربوط به دوران پيدايش انسان

anthropo : )= anthrop(پيشوند بمعانى > انسان < و> جنس انسان<

anthropocentric : معتقد باينکه انسان اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات است

anthropocentrism : روانشناسى : انسان محورى

anthropoda : بند پيان

anthropogenesis : مبحث پيدايش و تکامل بشر

anthropogenic : مربوط به پيدايش و تکامل انسان ،مربوط به برخورد و تماس بشر با طبيعت

anthropography : نژاد شناسي

anthropoid : شبه انسان

anthropological : وابسته بانسان شناسى ،مربوط بطبيعت انسانى

anthropologist : مردمشناس

anthropology : مردمشناسي

anthropometric : وابسته به مبحث اندازه گيرى بدن انسان

anthropomorphic : شبيه انسان , انسان شکل

anthropomorphize : جنبه انسانى براى خدا قائل شدن

anthropomorphous : داراى شکل ادم

anthroponomy : روانشناسى : رفتارشناسى

anthropopathism : اعتقاد به وجود روح انسانى در اشياء و موجودات

anthropophagite : ادمخوار

anthropophagous : مربوط به ادم خوارى ،تغذيه کننده از گوشت انسان

anthropophagus : )pl.anthropophagi(ادم خوار،وحشى

anthropophagy : ادم خوارى

anthropophobia : روانشناسى : انسان هراسى

anthroposophy : علم شناسايى طبيعت و ماهيت انسانى

anti : ضد

anti aircraft defense : علوم نظامى : پدافند ضد هوايى

anti American : ضد آمريکيي

anti comintern pact : قانون ـ فقه : anti...

anti corrosion composition : علوم دريايى : رنگ ضد زنگ

anti cyclical : بازرگانى : ضد دوره اى

anti development policy : بازرگانى : سياست ضد توسعه

anti drug : ضد مواد مخدر

anti drumming sheet : علوم مهندسى : ورق ضد تورم

anti fascist : ضد فاشيست

anti federalist : اشخاصى که درسال 1787-88 مخالف اساس حکومت امريکا بودند( مخفف ان A&E است)

anti flouing paint : علوم دريايى : رنگ ضد خزه

anti freeze mixture : علوم مهندسى : مخلوط ضد يخ

anti freeze pump : علوم مهندسى : پمپ ضد يخ

anti friction bearing : علوم مهندسى : ياطاقان غلطکى

anti hum condenser : علوم مهندسى : خازن ضد پارازيت

anti interference capacitor : علوم مهندسى : خازن ضد تداخل

anti interference device : علوم مهندسى : دستگاه ضد تداخل

anti Israeli : ضد اسرييلي

anti Jewish : ضد يهودي

anti semite : ضد يهود،مخالف اقوام سامى

anti semitism : مخالف با يهوديان

anti sepsis : (طب )جلوگيرى از رشد و ازدياد ميکربها در اثر مواد ضدعفونى

anti skid chain : علوم مهندسى : زنجير محافظ در برابر لغزش

anti skid protection : علوم مهندسى : حفاظت از لغزش

anti slip plate : علوم مهندسى : ورقه ضد لغزش

anti social : بازرگانى : ضد اجتماعى

anti socialist : بازرگانى : ضد سوسياليستى

anti submarine carrier (cvs) : علوم دريايى : ناو هواپيمابر ضد زير دريايى

anti aircraft missile : موشک ضد هويي

anti bacterial : ضد ميکروب

anti balance tab : علوم هوايى : بالچه اى که روى سطوح کنترل که در جهت انحراف سطح اصلى منحرف شده و گشتاور لازم براى انحراف سطح را افزايش ميدهد و حرکت انرا در مقابل جريان هوا مشکل ميسازد

anti blush tinner : علوم هوايى : ماده رقيق کننده ايکه به کندى خشک ميشود و در شرايط رطوبت زياد براى جلوگيرى از التهاب لعاب روى سطح بکار ميرود

anti capitalist : بازرگانى : ضد سرمايه دارى

anti collision light : علوم هوايى : چراغ يا لامپ چشمک زنى که در بالاى سکان عمودى يا زير هواپيما به منظور افزايش قابليت ديده شدن نصب ميگردد

anti decay : ضد پوسيدگي

anti derivative : عمران : ضد مشتق

anti detonant : علوم هوايى : مايع ضد بدسوزى

anti detonation : علوم هوايى : ضد بدسوزى

anti drag wire : علوم هوايى : اجزاء بست کارى ساختمانى

anti flood valve : عمران : شير اطمينان مانع طغيان

anti governmental : ضد دولتي

anti icing fluid : علوم هوايى : مايع ضد يخ

anti induction cable : الکترونيک : کابل ضد القا

anti inflammatory : آماس فرونشان

anti jet fighter cannon : پدافند

anti knock : علوم هوايى : ماده ايکه به سوخت اضافه شده و احتمال انفجار و احتراق نامنظم ان را کاهش ميدهد

anti matter : علوم هوايى : ضد ماده

anti meran gambit : ورزش : گامبى ضد مران در دفاع اسلاو شطرنج

anti Nazi : ضد نازي

anti parallel feeding : الکترونيک : تغذيه مخالف

anti particle : علوم هوايى : ضد ذره

anti progress : واپسگرا

anti propeller end : علوم هوايى : انتهاى موتور که دور از ملخ قرار گرفته

anti semitic : مخالف نژاد سامى ،مقرون به دشمنى با نژاد سامى يا يهود

anti servo tab : علوم هوايى : بالچه قابل تنظيم متصل به لبه فرار سکان که در جهت سطوح اصلى فرامين عمل کرده و درنتيجه از حساسيت انها ميکاهد

anti skid : علوم هوايى : ضد لغزش

anti skid system : علوم هوايى : سيستم ضد لغزش

anti spin : علوم هوايى : سيستمى براى جلوگيرى از چرخش چرخهاى هواپيما هنگاميکه ارابه فرود خارج از هواپيما قرار دارد

anti strokes line : شيمى : خط انتى استوکسى

anti submarine : علوم هوايى : هواپيماى ضد زيردريايى

anti tear strips : علوم هوايى : باريکه يا نوارهايى از جنس هواپيما که روى قطعات ساختمانى بال و زير نوارهاى تقويت کننده قرار ميگيرند

anti trust law : بازرگانى : قانون ضد تراست

antiairborne minefield : علوم نظامى : ميدان مين ضد هوابرد

antiaircraft : ضد هوائي

antiaircraft gun : توپ ضد هويي

antiamphibious minefield : علوم نظامى : ميدان مين ضد اب خاکى يا ضد عمليات اب خاکى دشمن

antianxiety drugs : روانشناسى : داروهاى ضد اضطراب

antiaromaticity : شيمى : ضد اروماتيستى

antibacteria : شيمى : ضد باکترى

antibacterial : ميکروب کش

antibilious : صفرا بر،ضد صفرا،صفرا کش ،صفرا شکن

antibiosis : (زيست شناسى )تضاد بين دو موجود زنده کوچک که بيش از يکى از انها در محيط باقى نميماند،تضاد بين يک ميکرب و فراورده ء ميکرب ديگر که باعث از بين رفتن ميکرب اولى ميشود

antibiotic : آنتيبيوتيک , پادزي , آنتي بيوزيس

antiblackout suit : علوم نظامى : لباس ضد فشار اب

antibody : پادتن

antibonding electron : شيمى : الکترون ضد پيوندى

antibonding orbital : شيمى : اوربيتال ضد پيوندى

antic : غريب و عجيب ،بى تناسب ،مسخره ،وضع غريب و مضحک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق كنترل های داخلی در حسابداری
ماتریس حسابداری اجتماعی
تحقیق مالیات
اجرای ساختمان مسكونی
"گیف تصویری Photo, رفع خستگی چشمها هنگام کار کردن با موبایل با ترفند"
احداث ساختمان بتنی
ساختمان اسكلت فلزی
گیف تصویری چگونه بدون دارو درد را از بین ببریم
مراحل اجرای ساختمان
اجرا و ساخت ساختمانهای یک طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن
اجزای سازنده فضای شهری
تاریخچه بودجه
آشنایی با چوب و معرق کاری
ارگونومی در محل کار
طراحی فضاهای اداری
تصفیه خانه شهرستان بهشهر
تحقیق نماكاری
پژوهش نقشه برداری زمینی و زیرزمینی
دوپینگ در ورزش چیست؟ دو پینگ (Doping)