لغات مشابه
antique : عتيق , عتيقه

antiquity : کهنگي , ديرينگي

antiradiation : علوم نظامى : ضد تشعشع

antiscorbutic : (داروى ) ضد جرب

antisemitism : روانشناسى : يهود ستيزى

antisepsis : حالت ضد عفونى

antiseptic : گندزدا , پلشت بر , پادگند , ضدعفوني

antisepticize : ضد عفونى کردن

antiserum : سرم حاوى پادتن

antislavery : مخالف بردگى

antisocial : مخالف اجتماع , مخل اجتماع

antispasmodic : (طب )ضد انقباض و تشنج ،ضد اختلاج

antistatic : ضد الکتريسيته

antistatic mat : کامپيوتر : پوششى در قسمت جلوى يک دستگاه مانند يک واحد ديسک که به حالت سکون حساس است لايى ناايستا

antistrophe : (در تراژدى هاى يونانى )حرکت از چپ براست نمايشگران هنگام اواز دسته جمعى ،صنعت تجنيس

antisubmarine air escort : علوم نظامى : هواپيماى پاسور هوايى ضد زيردريايى

antisubmarine carrier group : علوم نظامى : ناو گروه هواپيمابر ضد زيردريايى

antisubmarine support : علوم نظامى : پشتيبانى از عمليات ضد زيردريايى پشتيبانى ضد زيردريايى

antisweep mine : علوم نظامى : مين ضد مين روبى

antitank artillery : علوم نظامى : توپخانه ضد تانک

antitank launcher : علوم نظامى : موشک انداز ضد تانک

antitank obstacle : علوم نظامى : مانع ضد تانک

antiterrorist : ضد تروري

antitheist : منکر هستى خدا

antithesis : پادگذاره

antithetic : پادگذارهي

antithetical : متضاد

antithetically : متناقضا"

antithyroid : ماده متعادل کننده ء غدد درقى ،ضد غده ء درقى

antitoxic : ضدسم

antitoxin : زهردارو , پادزهرابه , ضد زهرابه

antitrust : مخالف تشکيل( تراست )يا اتحاديه هاى بزرگ صنايع

antitussive : ضد سرفه ،ارام کننده ء سرفه

antitype : نوع متقابل

antivenin : ماده ء ضدسم

antivirus program : کامپيوتر : برنامه ضد ويروس

antivitamin : ماده ء ضدويتامين ،ماده اى که ويتامين ها را خنثى ميکند

antiwithdrawal device : علوم نظامى : وسيله ضد باز کردن ماسوره بمب وسيله ضد دستکارى ماسوره

antler : شاخ فرعي

antlophobia : روانشناسى : سيل هراسى

antology : منتخبات

antonomasia : غلبه

antonym : متضاد

antonymous : وابسته بکلمه متضاد

antrorse : خميده بجلو يا متمايل ببالا

antrum : غار بزرگ ،مغاره ،(طب )حفره هاى بدن

anuresis : (طب )فقدان قدرت دفع ادرار،شاش بند

anuria : قطع ادرار , قطع ترشح

anurous : فاقد دم

Anush : انوش

Anusheh : انوشه

Anushiravan : انوشيروان

anuual discharge : معمارى : بده سالانه

anvil : سندان

anvil block : علوم مهندسى : سندان مخصوص اهنگرى

anvil bone : استخوان سندانى

anxiety : خوف , احساس بيم , دلهره , اضطراب , نگراني , دلواپسي , باک , تشويش , تب و تاب , خودخوري

anxiety attack : روانشناسى : حمله اضطراب

anxiety hysteria : روانشناسى : هيسترى اضطرابى

anxiety neurosis : روانشناسى : روان رنجورى اضطرابى

anxious : مشتاق , انديشناک , نگران , دلواپس , بيم ناک , شيغ

anxiously : مشتاقانه

anxiousness : اشتياق ،اضطراب

any : هر , هريک , هرگونه , هيچ نوع , هيچ

any cause : قانون ـ فقه : which gives right to a proprietary rightسبب مملک

any more : ديگر

any old thing : هر چه باشد

any one : هر کس ،همه کس ،هيچ کس

any way : در هر حال

anybody : هيچکس

anyhow : بهر تقدير , بهرشکل , بنوعي , الغرض , درهرصورت

anymore : بيش از اين ها،ديگر

anyone : هرشخص معين , هر کس

anyone that : هر شخص

anyone which : هر شخص

anyplace : هرجا

anything : هرکار , هر چيز , هيچ , چيزي , هر چيزي , هيچکار

anything that a man conceals : قانون ـ فقه : عورت

anyway : بهرحال , بهرصورت , عليي حال , درهرصورت

anyways : باري

anywhere : هرکجا , هر جا

anywhy : بهرجهت

anywise : بهيچ وجه ،هيچ ،ابدا

aorist : (در دستور يونانى ) ماضى غير معين

aoristic : نامعين ،وابسته به زمان ماضى غير معين

aorta : آورتا

aortal : وابسته بشاهرگ

aortic valve : دريچه آئورتي

aortitis : ورم ائورت

ap dellyo chagi : ورزش : ضربه پا بجلو در زاويه 45 درجه

ap joomok : ورزش : پيش مشت تکواندو

ap chagi : ورزش : ضربه پا بطرف جلو

ap joo choom : ورزش : ايستادن اسب سوارى بجلو

ap.saved is a p gained : يک دينار پس انداز در حکم يک دنيا درامد است

apa graphics : کامپيوتر : نگاره سازىAPA

apace : باسرعت زياد

apache : apaches(، )pl.apacheدزد،يکى از قبايل سرخ پوست امريکا

apagoge : احاله به محال

apair of tweezers : موچين ،موکن ،انبرک

apanage : متعلفات

aparejo : نوعى پالان چرمى يا پارچه اى

apart : جدا , مجزا

apart from : صرف نظر , گذشته از

apart from that : گذشته از آن

apartfrom : سوا از

apartheid : آپارتيد

apartment : خلوت سرا , آپارتماني , آپارتمان

apartment building : ساختمان اپارتمانى( که apartment house نيز گفته ميشود)

apartment complex : مجموعه آپارتماني

apartmental : اپارتمانى

apastia : روانشناسى : ناخورى

apathetic : بي احساس

ape : ميمون , بوزينه

apeak : (د.ن ).راست ،(بطور )عمودى ،قائم ،بحالت عمودى

apelike : ميمون مانند

apendix : عمران : ضميمه

apercu : )pl.apercus(خلاصه ،مختصر،موجز

aperient : (طب )ملين ،مسهل ،داروى ملين

aperiodic antenna : الکترونيک : انتن با باند گسترده

aperiodic circuit : الکترونيک : مدار بى تناوب

aperiodic current : الکترونيک : جريان نامتناوب

aperiodic magnetic compass : علوم هوايى : قطب نماى مغناطيسى بدون نوسان

aperiodic phenomenon : الکترونيک : پديده بى نوسان

aperitif : نوشابه ء الکلى که بعنوان محرک اشتها قبل از غذا مى نوشند

aperture mask : الکترونيک : صفحه مشبک

apery : بوزينه خويى ،ميمون صفتى ،کارهاى بوزينه وار،تقليد

apetalous : بي گلبرگ

apex : ذروه

aphaeresis : حذف از سر

aphemia : روانشناسى : لالى کارکردى

aphid : (ج.ش ).شته ،شپشه

aphis : شپشک گياهى ،يک نوع شته)plant lice(

aphlogistic : بى شعله

aphonic : بى صدا

aphorism : کلام موجز , کلمات قصار

aphorist : پند نويس

aphoristic : وابسته به موجز نويسى يا پند نويسى

aphorize : پند گفتن

aphotic : تاريک ،بى فروغ

aphrodisiac : مشهي , مبهي , مبهيه

aphrodite : ونوس يوناني

aphtha : برفک ،قلاع

aphthoid : برفک مانند،برفک وار

aphthongia : روانشناسى : لالى زبانى

aphullous : بى برگ

aphyllous : (گ.ش ).بى شاخ و برگ ،برهنه ،بى برگ

apiaceae : خانواده چتريان

apiaceous : وابسته به خانواده چتريان

apian : وابسته به زنبور عسل يا مگس

apiarian : مربوط به پرورش زنبور عسل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولیدی لباس فرم
دانلود پاورپوینت دیابت
شهر چالوس
دانلود پاورپوینت شیمی آلی2 سه واحد درسی
دانلود پاورپوینت كنفرانس سازه پل
دانلود پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت تغذیه ورزشی
پاورپوینت فیزیولوژی انسانی
دانلود پاورپوینت روش نگارش وتدوین مقالات علمی
دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز
دانلود پاورپوینت روش های برداشت از مخازن
دانلود پاورپوینت انواع روش های برداشت از مخازن
دانلود پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی
دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی
دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی
دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)
تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)