لغات مشابه
ap dellyo chagi : ورزش : ضربه پا بجلو در زاويه 45 درجه

ap joomok : ورزش : پيش مشت تکواندو

ap chagi : ورزش : ضربه پا بطرف جلو

ap joo choom : ورزش : ايستادن اسب سوارى بجلو

ap.saved is a p gained : يک دينار پس انداز در حکم يک دنيا درامد است

apa graphics : کامپيوتر : نگاره سازىAPA

apace : باسرعت زياد

apache : apaches(، )pl.apacheدزد،يکى از قبايل سرخ پوست امريکا

apagoge : احاله به محال

apair of tweezers : موچين ،موکن ،انبرک

apanage : متعلفات

aparejo : نوعى پالان چرمى يا پارچه اى

apart : جدا , مجزا

apart from : صرف نظر , گذشته از

apart from that : گذشته از آن

apartfrom : سوا از

apartheid : آپارتيد

apartment : خلوت سرا , آپارتماني , آپارتمان

apartment building : ساختمان اپارتمانى( که apartment house نيز گفته ميشود)

apartment complex : مجموعه آپارتماني

apartmental : اپارتمانى

apastia : روانشناسى : ناخورى

apathetic : بي احساس

ape : ميمون , بوزينه

apeak : (د.ن ).راست ،(بطور )عمودى ،قائم ،بحالت عمودى

apelike : ميمون مانند

apendix : عمران : ضميمه

apercu : )pl.apercus(خلاصه ،مختصر،موجز

aperient : (طب )ملين ،مسهل ،داروى ملين

aperiodic antenna : الکترونيک : انتن با باند گسترده

aperiodic circuit : الکترونيک : مدار بى تناوب

aperiodic current : الکترونيک : جريان نامتناوب

aperiodic magnetic compass : علوم هوايى : قطب نماى مغناطيسى بدون نوسان

aperiodic phenomenon : الکترونيک : پديده بى نوسان

aperitif : نوشابه ء الکلى که بعنوان محرک اشتها قبل از غذا مى نوشند

aperture mask : الکترونيک : صفحه مشبک

apery : بوزينه خويى ،ميمون صفتى ،کارهاى بوزينه وار،تقليد

apetalous : بي گلبرگ

apex : ذروه

aphaeresis : حذف از سر

aphemia : روانشناسى : لالى کارکردى

aphid : (ج.ش ).شته ،شپشه

aphis : شپشک گياهى ،يک نوع شته)plant lice(

aphlogistic : بى شعله

aphonic : بى صدا

aphorism : کلام موجز , کلمات قصار

aphorist : پند نويس

aphoristic : وابسته به موجز نويسى يا پند نويسى

aphorize : پند گفتن

aphotic : تاريک ،بى فروغ

aphrodisiac : مشهي , مبهي , مبهيه

aphrodite : ونوس يوناني

aphtha : برفک ،قلاع

aphthoid : برفک مانند،برفک وار

aphthongia : روانشناسى : لالى زبانى

aphullous : بى برگ

aphyllous : (گ.ش ).بى شاخ و برگ ،برهنه ،بى برگ

apiaceae : خانواده چتريان

apiaceous : وابسته به خانواده چتريان

apian : وابسته به زنبور عسل يا مگس

apiarian : مربوط به پرورش زنبور عسل

apiarist : پرورش دهنده ء زنبور عسل

apiary : کندوي عسل

apical : مربوط به نوک يا راس زاويه

apices : نوک ،سر،اوج

apiculate : نوک دار،تيز

apicultural : مربوط به پرورش و نگهدارى زنبور عسل

apiculture : پرورش زنبور عسل

apiculturist : پرورنده زنبور عسل

apiece : براى هرشخص ،هرچيز،هريک ،هرکدام

apiphobia : روانشناسى : زنبور هراسى

apis : گاو مقدس مصريان قديم

apish : بوزينه صفت ،نادان ،حيله گر

apishness : ميمون صفتى ،بوزينه خويى

apium : جنس کرفس و جعفرى

apivorous : (ج.ش ).زنبورخوار،تغذيه کننده از زنبور عسل

apl language : زبان اى پى ال

aplacental : فاقد جفت جنين

aplologize : عذرخواهي کردن

aplomb : حالت عمودى ،(مج ).اطمينان بخود،اعتماد بنفس

aplural wife : زن بيش از يکى ،بيش از يک زن

apnoea : حبس نفس

apocalypse : کتاب مکاشفات يوحنا،مکاشفه ،الهام

apocalyptic : وابسته به کتاب مکاشفات يوحنا

apocalyptist : کاشف مجهولات ،متخصص در تفسير مکاشفات يوحنا

apocarpous : جدابرچه

apocopate : ترخيم کردن ،حذف کردن

apocopated : مرخم

apocope : ترخيم ،حذف از اخر

apocrypha : کتب کاذبه

apocryphal : داراى اعتبار مشکوک ،ساختگى ،جعلى

apod : جانور بى پا

apodal : بى پا،بدون بال شکمى

apodeictic : (من ).شامل يا مستلزم بيان حقيقت ،قابل توضيح

apodictical : مسلم ،بديهى ،بى چون و چرا

apodosis : (د ).مکمل جمله ء شرطى ،نتيجه جمله ء شرطى

apoenzyme : شيمى : اپوانزيم

apogamy : (گ.ش ).رشد و نمو گياه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى

apogean : ذروهي

apolitical : غير سياسي

apollo : (يونان قديم )خداى افتاب و زيبايى و شعر و موسيقى

apollyon : مالک دوزخ

apologetic : اعتذاري

apologetically : از راه پوزش يا دفاع

apologetics : مدافعه ء استدلالى از مسيحيت

apologia : پوزش ادبي

apologise : عذر خواهى کردن ،معذرت ،خواستن ،پوزش طلبيدن

apologist : معذرت خواه

apologize : معذرت خواستن , پوزش طلبيدن , عذر خواستن , عذر خواهي کردن , پوزش خواستن

apologizer : معذرت خواه , پوزشگر , معتذر

apologizing : پوزش خواهي , پوزش طلبي

apologue : حکايت اخلاقى ،داستان

apology : پوزش , اعتذار , معذرت , معذرت خواهي , عذر خواهي

apomict : کسى يا چيزى که بوسيله ء تکثير بدون لقاح بوجود امده باشد

apomixis : تکثير بوسيله ء بافتهاى تناسلى ولى بدون لقاح

apomorphine : روانشناسى : اپومرفين

aponeurosis : پوشش وترى

apopathetic behavior : روانشناسى : رفتار گروه زاد

apophasis : اظهار مطلبى درعين حالى که گوينده بى ميلى خود را نسبت به اظهار ان بيان داشته

apophthegm : گفتار لب و کوتاه

apophyseal : زائده اى

apophysis : ( )pl.apophyses(تش ).زائده ،برجستگى ،غند

apoplectic : (طب )سکته اى ،دچار سکته ،سکته اور

apoplexy : سکته ناقص

aport : روبه بندر،بسوى بندر،(در کشتى )بطرف چپ کشتى

aposematic : حاوى نکته ء مهم و قابل گوشزد

aposematically : بطور قابل گوشزد

aposiopesis : قطع ناگهانى سخن ،وقفه ء کلام( بواسطه ء ضربه ء ناگهانى)

apostame : دمل ،دنبل

apostasy : عهدشکني , ارتداد

apostate : از دين برگشته , مرتد شدن , مرتد

apostatize : از دين برگشتن ،مرتد شدن

aposteophe : گريز،خطاب

apostil : يادداشت ،حاشيه

apostle : حواري , فرستاده , مرسل

apostles : اصحاب پيغمبر

apostleship : رسالت ،ماموريت

apostolate : مقام يا شغل پاپ ،رسالت ،رهبرى

apostolic : رسالتى ،وابسته به پاپ

apostolic delegate : سفيرکبير پاپ

apostrophe : آپوستروف

apothecary : داروگر،داروساز،داروفروش

apothegm : کلام موجز

apothem : ارتفاع

apotheosis : ستايش اغراق اميز،رهايى از زندگى خاکى وعروج باسمانها

apotheosize : تکريم اغراق اميز نمودن ،بدرجه ء خدايى پرستيدن

appal : ترساندن ،وحشت زده شدن

appalling : ترسناک ،مخوف

appanage : )=apanage(

apparatus : اسباب , جهاز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسیدانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری