لغات مشابه
apocalyptic : وابسته به کتاب مکاشفات يوحنا

apocalyptist : کاشف مجهولات ،متخصص در تفسير مکاشفات يوحنا

apocarpous : جدابرچه

apocopate : ترخيم کردن ،حذف کردن

apocopated : مرخم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام