معنی apocalypse

apocalypse
کتاب مکاشفات يوحنا،مکاشفه ،الهام
کلمات مشابه

apocalyptic : وابسته به کتاب مکاشفات يوحنا

apocalyptist : کاشف مجهولات ،متخصص در تفسير مکاشفات يوحنا

apocarpous : جدابرچه

apocopate : ترخيم کردن ،حذف کردن

apocopated : مرخم

apocope : ترخيم ،حذف از اخر

apocrypha : کتب کاذبه

apocryphal : داراى اعتبار مشکوک ،ساختگى ،جعلى

apod : جانور بى پا

apodal : بى پا،بدون بال شکمى

apodeictic : (من ).شامل يا مستلزم بيان حقيقت ،قابل توضيح

apodictical : مسلم ،بديهى ،بى چون و چرا

apodosis : (د ).مکمل جمله ء شرطى ،نتيجه جمله ء شرطى

apoenzyme : شيمى : اپوانزيم

apogamy : (گ.ش ).رشد و نمو گياه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى

apogean : ذروهي

apolitical : غير سياسي

apollo : (يونان قديم )خداى افتاب و زيبايى و شعر و موسيقى

apollyon : مالک دوزخ

apologetic : اعتذاري

معنی apocalypse به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی