لغات مشابه
appear : بنظرآمدن , نميان شدن , تجلي کردن , ظاهر شدن , نمودار شدن , آفتابي شدن , عيان شدن , پديد شدن , مرئي شدن , پديدار شدن , بروز کردن

appearance : بروز , ظاهر , ظهور , پيديش , منظره , جلوه , پک و پوز , تجلي , ريخت , نمود , طلوع , منظر , سيما

appearances : حضور

appeasable : قابل تسکين ،ارام شدنى

appease : دلنوازي کردن , دلجوئي کردن

appeasement : دلجويي , دلجوئي

appeasement gestures : روانشناسى : حرکات صلح جويانه

appeaser : دلجويى کننده ،تسکين بخش

appeasing : دلجويانه

appelate : استيناف دادن

appellable : قابل مراجعه ،قابل استيناف

appellate : استينافى

appellation : وجه تسميه

appellative : (د ).اسم عام ،نام ،اسم ،لقب ،کنيه ،عنوان

appellee : مستانف عليه

append : پيوست کردن

appendage : ضميمه ،پيوست ،دستگاه فرعى

appendages : مضافات

appendant : ضميمه ،الحاقى

appendecies : علوم نظامى : لفها

appendectomy : (جراحى )برداشتن زائده اپانديس يا اويزه

appendices : ضميمه ،ذيل ،دنباله

appendicitis : آپانديس

appendicular : اويزه اى ،مربوط بزائده اپانديس ،زائده اى

appendix : آپانديس , ضميمه

apperceive : مشاهده کردن ،دريافتن ،درک کردن ،بمعلومات خود افزودن

apperceptive : وابسته به درک و احساس

appernticeship : قانون ـ فقه : کاراموزى

appersonation : روانشناسى : هذيان همانندى

appertain : مربوط بودن

appertenances : لواحق

appetence : ارزو،اشتياق ،تمايل

appetence or tency : ارزو،ميل ،تمايل ،اشتياق ،خواهش طبيعى

appetent : ارزومند،مشتاق

appetite : اشتها

appetitive : مشهي

appetize : به اشتها اوردن

appetizer : اشتهاآور

appetizing : اشتها آور , خوش خوراک , اشتهاآور

applaud : تحسين کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: