لغات مشابه
appeasable : قابل تسکين ،ارام شدنى

appease : دلنوازي کردن , دلجوئي کردن

appeasement : دلجويي , دلجوئي

appeasement gestures : روانشناسى : حرکات صلح جويانه

appeaser : دلجويى کننده ،تسکين بخش

appeasing : دلجويانه

appelate : استيناف دادن

appellable : قابل مراجعه ،قابل استيناف

appellate : استينافى

appellation : وجه تسميه

appellative : (د ).اسم عام ،نام ،اسم ،لقب ،کنيه ،عنوان

appellee : مستانف عليه

append : پيوست کردن

appendage : ضميمه ،پيوست ،دستگاه فرعى

appendages : مضافات

appendant : ضميمه ،الحاقى

appendecies : علوم نظامى : لفها

appendectomy : (جراحى )برداشتن زائده اپانديس يا اويزه

appendices : ضميمه ،ذيل ،دنباله

appendicitis : آپانديس

appendicular : اويزه اى ،مربوط بزائده اپانديس ،زائده اى

appendix : آپانديس , ضميمه

apperceive : مشاهده کردن ،دريافتن ،درک کردن ،بمعلومات خود افزودن

apperceptive : وابسته به درک و احساس

appernticeship : قانون ـ فقه : کاراموزى

appersonation : روانشناسى : هذيان همانندى

appertain : مربوط بودن

appertenances : لواحق

appetence : ارزو،اشتياق ،تمايل

appetence or tency : ارزو،ميل ،تمايل ،اشتياق ،خواهش طبيعى

appetent : ارزومند،مشتاق

appetite : اشتها

appetitive : مشهي

appetize : به اشتها اوردن

appetizer : اشتهاآور

appetizing : اشتها آور , خوش خوراک , اشتهاآور

applaud : تحسين کردن

applaudable : قابل تحسين

applauder : کف زننده

applaudingly : هلهله کنان

applause : تمجيد , هلهله کردن , تحسين , هلهله

applausive : تحسين اميز

apple : سيب , مردمک چشم

apple computer : کامپيوتر : کامپيوتر اپل

apple desktop bus : کامپيوتر : گذر روميزى اپل

apple desktop interface : کامپيوتر : رابط روميزى اپل

apple ii : کامپيوتر : اپل دو

apple juice : آب سيب

apple macintosh : کامپيوتر : Macintosh

apple of the eye : مردمک چشم ،محبوب ،نورديده ،چيز پريها

apple pascal : کامپيوتر : يک زبان برنامه نويسى سطح بالا مخصوص استفاده در خانواده

apple share : کامپيوتر : اپل شر

apple talk : کامپيوتر : اپل تاک

apple tree : درخت سيب

apple works : کامپيوتر : اپل ورکس

apple core : تخمدان سيب

apple jack : عرق سيب

apple peel : پوست سيب

apple ring fender : علوم دريايى : دفراى حلقوى

apple tree : درخت سيب

applebus : کامپيوتر : يک دستگاه بيرونى که به ريزکامپيوتر MACINTOSH امکان مى دهد که به ساير کامپيوترها وصل شده و يک شبکه ايجاد کند تا اطلاعات يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر انتقال يابد

applejack : کنياک سيب

appleline : کامپيوتر : يک دستگاه سخت افزارى که ريزکامپيوتر MACINTOSH را قادر مى سازد تا با کامپيوترهاى بزرگ شرکت IBM تبادل اطلاعات کند

applesoft basic : کامپيوتر : نوع توسعه يافته زبان برنامه نويسى BASIC که با ريزکامپيوتر قابليت پردازش اعداد اعشارى را هم دارد

appliance : اسباب

applicability : کاربست پذيري

applicable : منطبق , کاربست پذير

applicant : عارض , متقاضي , درخواستگر

application : ممارست , تقاضا نامه , کاربرد , مواظبت , درخواست , استعمال

application for loan : بازرگانى : تقاضاى وام

application form : روانشناسى : برگ درخواست

application of fire : علوم نظامى : اجراى اتش روى هدفهاى مورد نظر اجراى اتش

application of low to instances : قانون ـ فقه : تطبيق قانون با موارد

application oriented : کاربرد گرا

application oriented language : کامپيوتر : زبان کاربردى

application package : بسته کاربردي

application program : برنامه کاربردي

application program interface : کامپيوتر : ميانجى يا رابط برنامه کاربردى

application programming : کامپيوتر : برنامه نويسى کاربردى

application programs : کامپيوتر : برنامه هاى کاربردى

applicative : اعمال کردني

applicatory : قابل اطلاق , اعمال شدني

applied chemistry : شيمى : شيمى کاربردى

applied economics engineer : علوم مهندسى : مهندس اقتصاد صنعتى

applied magnetic field : شيمى : ميدان مغناطيسى اعمال شده

applied mathematics : رياضيات عملي

applied or mixed : رياضيات علمى

applied psychology : روانشناسى : روانشناسى کاربردى

applier : اعمال کننده

applique : مورد استفاده قرار گرفته ،تکه دوزى ،نقاشى رنگ و روغن روى ظرف فلزى

apply : شامل کردن , بکار زدن , درخواست دادن , مصادق پيدا کردن

apply a correct holt : ورزش : اجراى فن صحيح کشتى

apply a solution : چاره سازي کردن

apply bronze powder : اکيل زدن

apply depilatory : نوره کشيدن

apply for a divorce : قانون ـ فقه : تقاضاى طلاق کردن

apply for a job : درخاست شغل کردن

apply generally : اطلاق کردن

apply glaze (to) : معمارى : لعاب کردن

apply ointment : مرهم گذاشتن

apply peacefulness : مسالمت بکار بردن

apply to : صدق کردن

applying : اعمال

applying a solution : چاره سازي

applying for a time extension : قانون ـ فقه : استمهال

Appoint : منصوب کردن ، مقرر کردن

appoint : مامور کردن , معين کردن , برقرار کردن , برقرار داشتن , بر گماشتن , مبعوث کردن , گماردن , مقرر داشتن , منصوب نمودن , منصوب کردن

Appoint : منصوب کردن

appoint as one counsel : قانون ـ فقه : وکيل کردن

appointe : تعيين کردن ،گماشتن ،مقرر داشتن ،منصوب کردن

appointed : گماشته , انتصابي , موکل , مقرر , منصوب , مبعوث , منتصب

appointed by an official order : قانون ـ فقه : حکمى

appointed to some position : مصدر کار

appointing : قانون ـ فقه : توکيل

appointive : انتخابى ،انتصابى

appointment : وعده ملاقات , انتصاب , قرار ملاقات , گماشت , تعيين , گمارش , برقراري

appointor : گمارنده ،منصوب کننده

appollon : نجوم : اپولون

appolo : نجوم : اپولو

apporro : ورزش : بطرف جلو

apport : روانشناسى : جابجاسازى

apportion : حصه کردن

appose : مورد سوال واقع شدن ،مورد انتقاد و ايراد قرار گرفتن ،رسيدگى کردن ،مقاومت کردن ،اعتراض کردن( بر)

apposed engine : علوم هوايى : موتور روبرو

apposite : درخور،مناسب ،بجا،مربوط

appositely : بطور مناسب ،بفراخور

appositeness : مناسبت ،بجا بودن

apposition : عطف بيان ،بدل ،کلمه ء وصفى( مثل Peter the Hunter که در اينجا کلمه ء hunter وصف پطروس است)

appositional : وابسته بکلمه وصفى

appositive : (د ).بدل ،عطف بيان ،وصف ،کلمه وصفى

appraisable : قابل تقويم ،قيمت کردنى

appraisal : تخمين , ارزشگزاري , تقويم , ديد زدن

appraisal method of depreciation : قانون ـ فقه : روش تعيين هزينه استهلاک

appraise : تعيين قيمت کردن

appraisement bond : بازرگانى : اوراق قرضه قابل تجديد ارزيابى

appraiser : مقوم , ارزياب

appraiser or oppiser : ارزياب ،ديد زن ،مقوم

appraisor : قانون ـ فقه : ارزياب

appral to the court : پژوهش خواستن

appreciable : قابل ارزيابي , قابل تقدير

appreciate : تقدير کردن , قدرداني کردن , تشکر کردن

appreciate the situation (rn) : علوم دريايى : - estimate of situation )US(

appreciation : قدر داني , قدرداني , تقدير

appreciation of currency : بازرگانى : ترقى ارزش پول

appreciation of the exchange rate : بازرگانى : ترقى نرخ ارز

appreciative : قدردان ،مبنى بر قدردانى ،قدرشناس ،حق شناسى

appreciator : تقدير کننده

apprehensible : قابل فهم

apprehension : تشويش خاطر

apprehensive : خود خور , مستشعر , درک کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 7
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 8
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 15
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 9
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 10
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 11
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 12
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 13
آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 14
تعاریف و مقدمات در طراحی سازه دکل های فشار قوی
آموزش طراحی کابل ساده در نرم افزار Sap
آموزش ترسیم خط تاثیر و منحنی پوش تیر در نرم افزار Sap
آموزش وارد كردن شكل سازه از برنامه اتوکد در SAP
آموزش یافتن بار بحرانی کمانشی یک ستون در نرم افزار Sap
لنت ترمز
میل بادامک
موتور شبه توربین
آموزش تصویری کار با برنامه QTranslate
موتور خودرو