لغات مشابه
apply depilatory : نوره کشيدن

apply for a divorce : قانون ـ فقه : تقاضاى طلاق کردن

apply for a job : درخاست شغل کردن

apply generally : اطلاق کردن

apply glaze (to) : معمارى : لعاب کردن

apply ointment : مرهم گذاشتن

apply peacefulness : مسالمت بکار بردن

apply to : صدق کردن

applying : اعمال

applying a solution : چاره سازي

applying for a time extension : قانون ـ فقه : استمهال

Appoint : منصوب کردن ، مقرر کردن

appoint : مامور کردن , معين کردن , برقرار کردن , برقرار داشتن , بر گماشتن , مبعوث کردن , گماردن , مقرر داشتن , منصوب نمودن , منصوب کردن

Appoint : منصوب کردن

appoint as one counsel : قانون ـ فقه : وکيل کردن

appointe : تعيين کردن ،گماشتن ،مقرر داشتن ،منصوب کردن

appointed : گماشته , انتصابي , موکل , مقرر , منصوب , مبعوث , منتصب

appointed by an official order : قانون ـ فقه : حکمى

appointed to some position : مصدر کار

appointing : قانون ـ فقه : توکيل

appointive : انتخابى ،انتصابى

appointment : وعده ملاقات , انتصاب , قرار ملاقات , گماشت , تعيين , گمارش , برقراري

appointor : گمارنده ،منصوب کننده

appollon : نجوم : اپولون

appolo : نجوم : اپولو

apporro : ورزش : بطرف جلو

apport : روانشناسى : جابجاسازى

apportion : حصه کردن

appose : مورد سوال واقع شدن ،مورد انتقاد و ايراد قرار گرفتن ،رسيدگى کردن ،مقاومت کردن ،اعتراض کردن( بر)

apposed engine : علوم هوايى : موتور روبرو

apposite : درخور،مناسب ،بجا،مربوط

appositely : بطور مناسب ،بفراخور

appositeness : مناسبت ،بجا بودن

apposition : عطف بيان ،بدل ،کلمه ء وصفى( مثل Peter the Hunter که در اينجا کلمه ء hunter وصف پطروس است)

appositional : وابسته بکلمه وصفى

appositive : (د ).بدل ،عطف بيان ،وصف ،کلمه وصفى

appraisable : قابل تقويم ،قيمت کردنى

appraisal : تخمين , ارزشگزاري , تقويم , ديد زدن

appraisal method of depreciation : قانون ـ فقه : روش تعيين هزينه استهلاک

appraise : تعيين قيمت کردن

appraisement bond : بازرگانى : اوراق قرضه قابل تجديد ارزيابى

appraiser : مقوم , ارزياب

appraiser or oppiser : ارزياب ،ديد زن ،مقوم

appraisor : قانون ـ فقه : ارزياب

appral to the court : پژوهش خواستن

appreciable : قابل ارزيابي , قابل تقدير

appreciate : تقدير کردن , قدرداني کردن , تشکر کردن

appreciate the situation (rn) : علوم دريايى : - estimate of situation )US(

appreciation : قدر داني , قدرداني , تقدير

appreciation of currency : بازرگانى : ترقى ارزش پول

appreciation of the exchange rate : بازرگانى : ترقى نرخ ارز

appreciative : قدردان ،مبنى بر قدردانى ،قدرشناس ،حق شناسى

appreciator : تقدير کننده

apprehensible : قابل فهم

apprehension : تشويش خاطر

apprehensive : خود خور , مستشعر , درک کننده

apprehensively : بانگراني

apprehensiveness : بيمناکى ،دل واپسى ،هراس ،وسوسه - زود فهمى ،سرعت انتقال

apprentice : شاگرد

apprenticeship : تلمذ , استژ , شاگردي

appressed : (گ.ش -.ج.ش ).کاملا نزديک و مجاور چيزى ،مجاور

appriciation : قدردانى ،درک ،احساس

apprise : ( )=apprize(حق ).براورد کردن ،تقويم کردن ،قيمت کردن ،مطلع کردن ،اگاهى دادن

apprised : اگاه

apprize : خبر دادن

approach : نزدي رفتن , نزديک شدن , مراجعهکردن , نزديک آمدن

approach channel : عمران : کانال ورودى - نهر ورودى

approach gradient : روانشناسى : شيب گرايش

approach march : علوم نظامى : راهپيمايى براى تقرب به دشمن راهپيمايى براى تماس با دشمن

approach parapets : عمران : جان پناه ديوار

approach sequence : علوم نظامى : ترتيب توالى تقرب هواپيماها

approach transition : معمارى : تبديل ورودى

approach wall : عمران : ديواره ورودى

approach approach conflict : روانشناسى : تعارض گرايشى - گرايشى

approach avoidance conflict : روانشناسى : تعارض گرايشى - اجتنابى

approachability : قابليت تقرب

approachable : نزديک شدنى

approaching : نزديک ( شونده) ،اينده

approbative : تحسين اميز،تصويبى

approbativeness : حس جلب تحسين

approbatory : تحسينى ،تحسين اميز

appropiateness : مناسبت ،اقتضا

appropriate : درخور , مناسب , مقتضي , متناسب

Appropriate : مناسب ، درست

Appropriate : مناسب ، درست

appropriate action : قانون ـ فقه : اقدام مقتضى

appropriate affect : روانشناسى : هيجان همخوان

appropriate technology : بازرگانى : تکنولوژى مناسب

appropriately : بطور مناسب ،بمناسبت ،بطور مقتضى

appropriateness : تناسب

appropriation bill : قانون ـ فقه : صورت ضبط اموال

appropriation language : علوم نظامى : شرح جزئيات بودجه و منظور از تخصيص ان

appropriation of goods : قانون ـ فقه : ضبط مال التجاره

appropriation refund : علوم نظامى : بازپرداخت سپرده

appropriative : وقفي , قابل ضبط

appropriator : (بخود)

approvable : قابل تصويب

approval : موافقت , تصويب , امضاء , صوابديد , تييد

approval by acclamation : قانون ـ فقه : تصويب به وسيله کف زدن و ابراز احساسات اين گونه تصويب زمانى مصداق پيدا مى کند که مخالف جدى وجود نداشته باشد و طبعا "مسئله شمردن صاحبان اصوات تحسين اميز منتفى است

approval of plan : معمارى : تصويب نقشه

approval to the majority : قانون ـ فقه : با اکثريت موافقت کردن

approval to the treaty : قانون ـ فقه : معاهده اى را تصويب کردن

approve : روا داشتن , به تصويب رساندن , امضاکردن , تصويب کردن , پسند کردن

approve of : پسند کردن

approved : مصوب , مصوبه , مستحسن

approved data : علوم هوايى : سوابق و اطلاعاتى که ميتوانند براى تعيين مراحل تعميرات يا تغييرات هواپيماى ويژه اى بکارروند

approximate : تقريبي , تقريب زدن , تخميني

approximate absolute temperature : شيمى : دماى مطلق تقريبى

approximate assumption : معمارى : فرضيه تقريب

approximate contour : علوم نظامى : ميزان منحنى تقريبى

approximate solution : حل تقريبى

approximate value : علوم مهندسى : مقدار تقريبى

approximately : تقريبا , تخميناً , بطور تقريب

approximating function : شيمى : تابع تقريب

approximation : تقريب

approximative : تقريبى

appulse : برخورد،ورود،نزديکى

appurtenance : جزء،ضميمه ،دستگاه ،اسباب ،جهاز،حالت ربط و اتصال ،متعلقات

appurtenence : ضميمه ،متعلقه ،اسباب ،چيزهاى وابسته ،متعلقات

apractic : وابسته به تغييرات بافتى مغز

apraxia : روانشناسى : کنش پريشى

apres ski : ورزش : تفريحات بعد از اسکى در پيست

Apricot : زردآلو

apricottree : درخت زردالو

April : آوريل

april fool : کسيکه در روز يکم اوريل که روز تفريح و حيله است الت تفريح واقع شود

apriority : استقرايى ،مقدمتا

aprivate end : غرض

apron : پيش دامن , پيش لنگي , پيش بند , خرند

apron wall : علوم مهندسى : صفحه پيش بند

apropos : بجا،بموقع ،شايسته

aprosexia : روانشناسى : تفرقه حواس

aprotic solvent : شيمى : حلال بى پروتون

apse : معمارى : محراب

apselaphesia : روانشناسى : اختلال بساوشى

apt language : زبان اى پى تى

aptera : بى بالان

apteral : معمارى : ايوان ستوندار فاقد ستونهاى کنارى

apterous : بى بال

aptitude : گنجيش , ميل ذاتي , ذوق

aptly : ماهرانه ،از روى لياقت

aptness : شايستگى ،استعداد،احتمال

apyrexia : فترت تب

apyrexy : فقدان تب ،نزول تب

Aqaba : عقبه

aqua : محلولى بشکل اب ،ابرو،عرق

aqua fortis : تيزاب

aqua regia : تيزاب سلطاني

aqua relle : نقاشى اب و رنگى

aquacade : فواره ء بلند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری