لغات مشابه
apply depilatory : نوره کشيدن

apply for a divorce : قانون ـ فقه : تقاضاى طلاق کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: